Kommunestyrene i Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø har bestilt en utredning av en eventuell sammenslåing av kommunene. Nå er analysen ferdig. Den vil være grunnlag for videre forhandlinger mellom kommunene.

Rapporten kan du lese her: Utredning av storkommunealternativet.pdf

 

- Det er for tidlig å konkludere, men rapporten gir oss et godt grunnlag for å diskutere hvilke løsninger vi vil være mest tjent med, sier ordfører Ole-Johan Rødvei (H) i Balsfjord kommune.

Han får støtte av ordføreren i Lyngen.

- Dette er et godt utgangspunkt for diskusjonene som kommer. Lyngen kommune utreder tre ulike muligheter, hvor dette er et av dem, sier Sølvi Jensen (Ap).

Mer effektivt

Analysen er laget av PwC Consulting, og viser konsekvenser, mulige fordeler og ulemper ved en sammenslåing av hva som vil skje med en storkommune med om lag 86.000 innbyggere.

De største positive konsekvensene ved en sammenslåing er større fagmiljø, mer spesialisert kompetanse, større økonomisk fleksibilitet og muligheten til å bli en sterkere regional aktør. Blant negative følger peker rapporten på muligheter for større avstand til politikere og saksbehandlere.

Lokale tjenester

– Ved å utnytte styrkene til hver enkelt av disse fem kommunene, vil en ny superkommune ha større kraft til å utvikle landsdelen, og gi innbyggerne og næringsliv et bedre tjenestetilbud. Det er viktig at innbyggerne i en ny kommune opplever at tjenestetilbudet fortsatt leveres lokalt og at politisk innflytelse er nært, sier byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H) i Tromsø kommune.

Det er femti år siden forrige kommunereform. Regjeringen har tatt initiativ til en ny reform, for å skape større og mer robuste kommuner. Nå får kommunestyrene i de fem kommunene rapporten. Innen årsskiftet vil de nye kommunestyrene gi sine anbefalinger om eventuelle forhandlinger. Endelig vedtak om fremtidig kommunemodell skal vedtas innen juni 2016.

Tiltakssonen videreføres

Kommunene vil motta 90 millioner i engangsutbetalinger fra Staten ved en sammenslåing, samtidig som de i en 15-årsperiode får beholde samme overføringer fra Staten som om de var fem kommuner.

Virkemidlene i tiltakssonen vil bli videreført, også etter en sammenslåing. Det samme gjelder redusert arbeidsgiveravgift, for kommunene som har dette i dag.

– Dette er viktig for oss, for å stimulere til vekst og bosetting, sier ordfører Hanny Ditlefsen (Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy) i Karlsøy kommune.

Innbyggerne og næringsliv skal med

Kommunene ønsker å stimulere til en åpen, offentlig debatt om kommunereformen. På nettsidene til hver enkelt kommune ligger hele rapporten, samt mer informasjon om kommunereformen og hvordan hver enkelt kommune jobber videre med denne.

– Rapporten gir oss fakta og kunnskap til debatten som kommer. Der skal også innbyggerne bli hørt. Storkommune er et av tre alternativer vi vurderer, sier fungerende ordfører Arvid Lilleng (Fjordfolket) i Storfjord kommune.

Om rapporten

PwC Consulting er hovedansvarlig for rapporten som er utarbeidet i samarbeid med Telemarksforskning og Burson-Marsteller.

Utredningen og prosessen har vært nøytral og faktabasert, og bygger på et grunnlagsmateriale fra kommunene i tillegg til nasjonal statistikk og annet bakgrunnsmateriale. I tillegg er det gjennomført intervjuer med representanter i kommunene.

– Potensialet for økonomiske gevinster er stort, men disse er ikke store nok alene til å være et argument for sammenslåing. Likevel mener vi fordelene ved en sammenslåing er større enn ulempene, sier Reinholdt Bredrup i PwC, som har hatt ansvaret for arbeidet med rapporten.

Møtet ble streamet live her:

Vil du vite mer? Her kan du lese mer om kommunereformen i Lyngen kommune.