Du kan enten være ansvarlig søker eller du kan ta kontakt med et firma som kan stå ansvarlig for hele søknadsprosessen. Firmaet vil være ansvarlig søker og sender søknaden på dine vegne.

For mindre avløpsanlegg er det Forurensningsloven og Forurensningsforskriften spesielt §12 som gjelder utslipp utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, med samlet utslipp < 50 pe.

Etablering av nye, og utbedring av eksisterende avløpsanlegg, er søknadspliktig. Søknad om utslippstillatelse sendes til kommunen. Bygging og utbedring skal utføres av godkjent entreprenør. Minstekrav er ADK-1 sertifikat.

VALG AV AVLØPSLØSNING

Det finnes ulike renseløsninger for separate avløp. Hvilken løsning som passer best for ditt avløp er i hovedsak avhengig av utslippskrav, lokale naturforhold og kostnader for etablering og drift av anlegg.

UTLØP FRA SLAMAVSKILLER

Utslippsvannet fra en slamavskiller til resipient er fortsatt forurenset og skal håndteres på en av tre måter:
• Filtreres i grunnen (infiltrasjonsanlegg, jordmassene må være egnet og godkjent for bruk til infiltrasjon).
• Føres i lukket ledning og ut i sjøen (resipient) til 2 meter under laveste lavvann. I Lyngen kommune tilsvarer dette en dybde på kommune blir dette på dybde – 3,29 m (-1,29 -2) med utgangspunkt i Normalnull (NN2000).
• Føres ut i en helårsbekk (resipient). Om flere husstander bruker samme bekk som resipient, må bekkens vannføring stå i forhold til dette. For denne løsningen kreves det at avløpsvann fra slamavskiller renses ytterligere før det går til bekk.

Det er forbudt å føre utslippet på jordoverflaten eller til tørrlagt bekk.

KRAV TIL SLAMAVSKILLERE

Med slamavskillere menes her både septiktank og avløpsanlegg.

• Slamavskiller/avløpsanlegg skal være sertifisert og godkjent.
• Størrelse på slamavskiller avhenger av bolig: en boenhet skal ha 4 m³, to boenheter skal ha 7 m³ (også enmannsbolig med sokkelleilighet), 3 boenheter skal ha 9 m³ osv. Hytter med høy indre teknisk standard skal slamavskiller dimensjoneres som for bolig.
• Taknedløp og drensvann skal ikke inn på slamavskiller.

Anleggseier er ansvarlig for at avløpsanlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

TYPER AVLØPSANLEGG

Det finnes mange typer avløpsanlegg som er aktuelle for private utbyggere:

• Slamavskiller med direkte utslipp til sjø
• Infiltrasjonsanlegg
• Sandfilteranlegg
• Biologisk minirenseanlegg
• Avløpsløsninger med kildeseparering av svartvann og gråvann

GODKJENNING AV ANLEGG

Privat avløpsanlegg er et søknadspliktige tiltak, som skal forestås av foretak med ansvarsrett jf. plan - og bygningsloven. Planlagt avløpsanlegg skal være godkjent av kommunen før byggestart. Godkjenningen skal inneholde beskrivelse av planlagt VA-anlegg og utslippstillatelse. Utbedring/reparasjon av eksisterende anlegg skal omsøkes med søknad om utslippstillatelse.

Søknad om tillatelse kan sendes: Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet

eller elektronisk til post@lyngen.kommune.no

SAKSBEHANDLING

Kommunen kan under søknadsbehandlingen fastsette krav som avviker fra forskriftens kap. 12 eller nekte etableringen av utslipp. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på forurensningsmessige ulemper sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.

SAKSBEHANDLINGSTID

Fullstendig søknad om utslippstillatelse som er i overensstemmelse med kravene i forskriftens kap. 12 skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Dersom kommunen ikke har avgjort saken innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt så fremt det ikke er noen grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med dette. Fullstendig søknad med krav som avviker fra forskriften, skal avgjøres så snart som mulig.

KLAGEMULIGHET

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er kommunens egen klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. Opprettholder kommunen vedtaket, vil saken bli sendt til klagenemnda.

OPPGRADERING AV ANLEGG

Dersom du skal søke oppgradering avløp, men ikke bygge hus, må du likevel levere søknad om byggetiltak. For å få denne godkjent må følgende skjema fylles ut:
- Søknad om tillatelse til tiltak (5174)
- Opplysninger om tiltakets ytre rammer (5175)
- Erklæring om ansvarsrett (5181)
- Gjennomføringsplan (5185)

- Nabovarsel, gjenpart av nabovarsel og kvittering for nabovarsel

Blankettene er tilgjengelig hos dibk.no

GEBYR

Alle eiere av eiendommer tilknyttet privat slamanlegg er pliktig å betale slamgebyr for tømming av slamavskiller. Slamavskiller tømmes hovedsakelig hvert 2. år, men i noen tilfeller kan årlig tømming være nødvendig eller påkrevd. Oversikt over priser/gebyrnivå for slamtømming i Lyngen kommune, finnes i kommunens gebyrregulativ.

Betalingssatser

KRAV TIL KOMPETANSE

Krav til kompetanse for prosjekterende og utførende personell

AKTUELLE DOKUMENTER

Kapittel 12 bokmål.docx PDF document ODT document

Søknadsskjema utslipp av avløpsvann.docx PDF document ODT document

Vedlegg A Dokumentasjon fra nøytral fagkyndig.doc PDF document ODT document  

Vedlegg C til utslippssøknad.docx PDF document ODT document

Vedlegg D kart til utslipssøknad.docx PDF document ODT document

- Nabovarsel, gjenpart av nabovarsel og kvittering for nabovarsel

Blankettene er tilgjengelig hos dibk.no

Vedlegg F til utslippssøknad.docx PDF document ODT document

AKTUELLE NETTSIDER

Valg av avløpsløsning

Krav til søknad om utslipp

Forurensningsloven

Forurensningsforskriften

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lyngen kommune - Lyngen kommune

Søknadsskjema/maler

Norsk VA-norm

Kart/situasjonsplan