Dyreeiere har i løpet av de siste dagene funnet 2 lam drept på beite. Vanlig prosedyre er da å kontakte Statens naturoppsyn får å få vurdert skadeårsak. I disse to tilfellene uttaler rovviltkontakten at det dreier seg om skade gjort av hund.

 

Lyngen kommune vil derfor minne om Forskrift om utvidet båndtvang for hunder i Lyngen kommune. Utvidelsen ble vedtatt i 2013 og medfører at det er båndtvang i perioden 1. april til 15. oktober.

 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2013-06-13-823?q=bÅndtvang lyngen

 

Bildet er fra rovdyrkontaktens undersøkelse av skadeårsak. Lammet er bitt gjentatte ganger i halsen slik at nakken nesten er knust