FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LYNGEN KOMMUNE

Vedtatt av Lyngen kommunestyre den 29. april 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995, sist endret 13. juli 2000.

 I                GENERELLE BESTEMMELSER

 Kommunens abonnenter betaler for vann - og avløpstjenester levert av kommunen.

Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av:

1.                   Lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter

2.                   Forskrift av 10. januar 1995 nr 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist endret 13. juli 2000

3.                   Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lyngen kommune (dette dokumentet)

4.                   Øvrige dokumenter:

-          Gebyr-regulativ for Lyngen kommune (årlig budsjettvedtak)

-          Forskrift 1. jan. 1995 om vannforsyning og drikkevann m.m.

-          Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (tekniske og administrative bestemmelser)

 

§ 1                   Betalingsplikt

 Når en fast eiendom er tilknyttet kommunal vann- eller kloakkledning, enten direkte eller gjennom privat samleledning, har grunnbokregistrert eier eller fester plikt til å betale vann- og kloakkgebyr til kommunen. Det samme gjelder når kommunen, med hjemmel i plan og bygningsloven § 65, § 66 eller § 92 første ledd, har krevd at eiendommen skal ha slik tilknytning.

Betalingsplikten skal likevel ikke gjelde for ubebygde eiendommer.

 Etter avtale med grunnbokregistrert eier/fester kan en annen bruker av eiendommen stå som betaler, men grunnbokregistrert eier/fester står likevel ansvarlig. Jfr § 7.

 § 2                   Rettigheter og plikter

 Abonnenten plikter:

·         Å betale vann- og avløpsgebyr i den størrelse og til den tid som kommunestyret bestemmer.

·         Lese av vannmåleren (for de som har det) på tilsendte vannmåleravlesningskort og returnere det til kommunen innen påførte frist.

·         Innrette seg etter gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg.Kommunen har krav på å:

·         få dekket alle kostnader knyttet til vann- og avløpstjenester og som fremkommer av gebyrgrunnlaget.

·         kunne vedta og endre forskriften, reglementer, tillatelser og lignende for å ivareta sin funksjon som tjenesteleverandør på en god måte

Kommunen plikter å:

·         levere vann- og avløpstjenester i hht. gjeldende lovverk og i den utstrekning som er nødvendig både for abonnenten og fellesskapet

·         informere om innhold i og endringer i vann- og avløpstjenesten, som er av betydning for abonnentene.

  

II               VANN- OG AVLØPSGEBYR

 Gebyrer

 Rammene for gebyrene

Etterfølgende gebyrer skal samlet ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på vann- og avløpssektoren. Kommunestyret vedtar årlig størrelsen på gebyrene i gebyrregulativet. Før vedtak fattes skal det foreligge overslag over kommunens antatte direkte og indirekte kostnader knyttet til drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren for de nærmeste 4 årene (økonomiplanperioden). Overslaget skal utarbeides i sammenheng med kommunens rullerende økonomiplan. Det skal også foreligge et overslag over gebyrinntekt.

 § 3                   Gebyrtyper

 Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

·           Engangsgebyr for tilknytning

·           Årsgebyr ( abonnementsgebyr og forbruksgebyr)

·           Gebyr for leie av vannmåler ( leie dekker administrative kostnader.)

·           Gebyr for midlertidig tilknytning.

§ 4                   Engangsgebyr for tilknytning

Det skal betales engangsgebyr for bebygd eiendom som første gang- eller ved førstegangsoppføring av bygg, blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning enten direkte eller gjennom privat samleledning. Jfr § 1.

Engangsgebyret skal være likt for alle abonnenter og skal betales ved førstegangs tilknytning.

Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativ.

Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye/lave  kostnader.

 § 5                   Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

·           Abonnementsgebyr

·           Forbruksgebyr

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vanntjenester og avløpstjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til vanntjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett.

Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori, hhv næring og bolig. Alle abonnenter i en brukerkategori betaler like stort fast beløp som fremkommer av gebyrregulativet.

 ·           Abonnementsgebyr for næring:

Betales av næringseiendommer, offentlig virksomheter og borettslag.

·           Abonnementsgebyr for bolig:

Betales av øvrige abonnenter.

 Forbruksgebyr

Næringseiendommer og offentlige virksomheter betaler forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris  pr. m3. Forbruket måles med installert måler.

Fritids-/hytteabonnenter betaler enten etter faktisk (målt) vannforbruk eller som en andel av stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS 3940, samt pris pr. m3. Andelen, som vil variere etter forventet brukstid, og omregningsfaktor for stipulert forbruk (m3/m2) er definert i gebyrregulativet.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde.

 

§ 6                   Vannmålere

Når årsforbruket skal fastsettes ut fra målt forbruk, skal vannmåler som er godkjent av kommunen installeres. Abonnenten kan leie vannmåler av kommunen, eller eie den selv.  Leien vil gå fram av gebyrregulativet, og skal dekke administrasjonskostnader.

Abonnenten skal betale for installeringen og har ansvaret for å holde den i orden.  Installeringen skal gjøres av autorisert rørlegger eller en kommunen godkjenner.

Vannmåleren skal plasseres på hovedinntaket og være lett tilgjengelig for avlesning og kontroll.

Dersom det oppstår feil med vannmåleren, skal abonnenten straks melde fra til kommunen. Kommunen fastsetter da forbruket skjønnsmessig ved at tidligere års forbruk legges til grunn eller ved bruk av gebyrpliktig areal.

Dersom det ikke er installert egen måler for kloakk, skal målt forbruk over vannmåler legges til grunn for beregning av kloakkmengden. Vann inn = vann ut.

For unntakstilfeller jfr § 8, første ledd.

 

§ 7          Avvik av årsgebyret

Dersom kloakkmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk og det ikke er montert egen vannmåler, kan kommunen stipulere en logisk kloakkmengde som legges til grunn beregning av kloakkgebyret.

For næring- og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannet sammensetning avviker fra det som kan regnes som normalt (husholdningsavløp), og som virker fordyrende eller besparende på drift og vedlikehold, kan kommunen beregne et skjønnsmessig påslag eller fradrag til årsgebyret.

Restriksjoner for vannforbruk, kortere avbrudd i leveranse av vann eller mottak av kloakk gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

 

§ 8                Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode.  Et eksempel  på slikt anlegg er anleggsbrakker.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av gebyrregulativet.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakopling belastes eier/fester av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse.

 

§ 9                Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg koples til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over 2 terminer pr år.

Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.

Avlesing av målt vannforbruk foretas en gang pr. år. Forbruksgebyret betales a konto fordelt over 2 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin(faktura) året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre a konto beløpet. Abonnenten skal varsles før slik endring finner sted.

 III            AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

 § 10                Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter  Lov om pant § 6-1.

Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 11        Renter

 Om renteplikt ved for sen betaling eller tilbakebetaling av vann- og avløpsgebyrer gjelder reglene i Lov av 6. juni 1975 nr. 29 om Eiendomsskatt til kommunene § 26 tilsvarende.

 § 12                Vedtaksmyndighet

 Det vises til Lyngen kommunes arbeids- og delegasjonsreglement.

 § 13        Klage

 Vedtak om gebyrenes størrelse og forskrift  vedtas av kommunestyret i hht. forvaltningsloven kap. VII.

 Avgjørelser etter forskriften for øvrig er enkeltvedtak som kan påklages, jfr. forvaltningsloven kap. IV  VI og kommunens arbeids- og delegasjonsreglement.

 

§ 14                 Ikrafttredelse

Denne forskrift gjøres gjeldende  fra 1. juli 2002. Samtidig opphører tidligere Forskrifter for kommunale vann- og kloakkgebyrer vedtatt av kommunestyret den 27.04 1993 med senere revisjoner.