Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
høst og vinter

Veilys i Lyngen kommune

Feil på veilys kan meldes på e-post post@lyngen.kommune.no eller på telefon nr. 77701000, servicetorget i Lyngen kommune.

Meldinger om feil blir sendt saksbehandler som koordinerer mot entreprenør for drift av veilys.

Feilretting av enkeltlyspunkt og roder som det er feil på utføres en gang pr. måned, i månedsskifte. Det betyr at feil som er meldt i begynnelsen av en måned muligens ikke blir rettet før innen en måneds tid.

Høst og vinter står for tur og det blir mørkt langs veiene. Noen er mørkeredde, andre er redd for å bli påkjørt, andre er redd for å kjøre på. I Lyngen kommune blir vi litt tryggere når veilysene tennes 1. september og slukkes 1. april.

tonny_8

Kommunale veier, vann og avløp

Kontaktperson: Avdelingsingeniør Berit Jegervatn

Tlf.    400 28 536

Postadresse: Lyngen kommune, Teknisk drift, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet

Avdelingens arbeidsfelt er:

  • Kommunale veier, parkeringsplasser

  • Vann- og avløpsanlegg

  • Lysløyper

  • Kommunalteknisk anlegg

  • Trafikksikkerhet

Det er avdelingens uteseksjon som utfører drift og vedlikehold av kommunens veinett, avløpsnett, pumpestasjoner, UV-anlegg og slamavskillere.

VEIER:

Lyngen kommune har ansvar for snøbrøyting, sandstrøing, kosting og vedlikehold av kommunale veier. Til utførelse av vinterdrift blir det innleid entreprenører.

VANN:

Lyngen kommune har 7 kommunale vannverk:

Kommunale vannverk:

Nord Lenangen, Sør Lenangen, Lyngseidet, Furuflaten, Årøybukt, Fastdalen og Koppangen

Overvåking av nedbørsfeltene og vannkildeområdene foregår jevnlig, men er størst om våren og ettersommeren. Kontroll av drikkevannet foregår i form av vannprøver som blir analysert på laboratorium. Nettadresse til vannprøver kommer senere.
For å sjekke at det ikke er sykdomsfremkallende bakterier i vannet, tas det prøver av vannet i de forskjellige vannverkene 1 gang i måneden.
Av sykdomsfremkallende bakterier er det to hovedgrupper av bakterier man ser etter:
- Koliforme bakterier. (gamle tarmbakterier) Trives best ved 37 grader.
- Termotolerante koliforme bakterier. (som indikerer fersk kloakk) Trives best ved 44 grader. Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med kvaliteten på drikkevannet, derfor blir kopi av alle laboratorie-analyser sendt direkte fra laboratoriet til Mattilsynet i Nord-Troms. Det er kommunelegen som iverksetter kokepåbud. Alle inngrep i nedslagsfelt for vannverk skal vurderes i forhold til drikkevannsforskriften. Det er forbudt å forurense/skade vannforsyningssystem/tilsigsområde (nedslagsfelt, overflatevann, grunnvann) og ledningsanlegg dersom dette kan medføre risiko for forurensing av råvann og drikkevann. 

Oppdager man forurensninger i nedslagsfeltet for drikkevannskildene skal man straks ta kontakt med Lyngen kommune v/driftsavdelingen.

AVLØPSANLEGG:

Kommunen har avløpsanlegg på følgende steder:
Lyngseidet, Lyngseidet Syd, Stigen, Furuflaten, Oksvik, Kvalvik, Ørnes og Furuflaten,

LYSLØYPER:

Lyngen kommune har fire lysløyper:

Furuflaten, Lyngseidet, Jægervatnet og Sør Lenangen. De blir preparert av lokale idrettslag.

UTESEKSJONEN:

Arbeidende vaktmesterleder:        Arne Bårdsen                        tlf. 95026333

Oppsynsmann:                                Alf Edmund Karlsen             tlf. 480 23 982

Maskinkjører:            

UMS Befolkningsvarsling

Befolkningsvarsling via SMS

Lyngen kommune benytter UMS Befolkningsvarsling - en varslingstjeneste ved hjelp av SMS eller telefonoppringing. Teknisk drift benytter f.eks. UMS varsling til arbeid på vann og avløpsanlegg og veiarbeid.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk