Prosedyre for beredskapsteam mot mobbing i skolene og barnehagene i Lyngen

 

Opplæringslova §9a

 

Formål:

Å hjelpe foreldre og familier som opplever mobbing i de vanskeligst og tyngste mobbesakene gjennom et beredskapsteam som er tilgjengelig for elever, foreldre, helse og barnehager/skoler.

 

Deltakere:

Leder: Oppvekstsjef

Helsesøster

2 skoleledere/rådgivere

1 barnehageleder

1 barnevernspedagog

kommunepsykolog

PPT som veileder

 

 

Hvem kan ta kontakt med beredskapsteamet? Foreldre, elever, skoler, barnehager, helsesøstre

Tiltak Ansvar Deltakere Gjøremål Tid
1. Melding til beredskapsteamet Leder Beredskapsteamet  Innkalle beredskapsteamet. Informere om saksgang Innen 2 d 
2. Orienteringsmøte med foreldre og barn  Beredskapsteamet Foreldre,barn, beredskapsteam

-Gi informasjon om beredskapsteamet

og hva teamet kan bidra med.

-Sette seg inn i saken og avgjøre om den skal behandles

-Innkalle til hovedmøte dersom saken skal behandles 

Innen 5 d
3.Formøte Beredskapsteamet Skole/barnehage og beredskapsteam

Møte med skolen/barnehagen

-informasjon om hva foreldre har sagt

-skolen informerer om hva som er gjort

-drøfte realistiske tiltak 
Innen 5 d
4.Hovedmøte Beredskapsteamet Foreldre, barn, skole/barnehage

Innkaøøe til felles møte med alle parter. Formål: felles forståelse.

-hva er utfordringa?

hva er realistiske tiltak

Innen 8 d
5. Hovedmøte del 2 Beredskapsteamet beredskapsteamet Drøfte mulige tiltak. Fatte vedtak: hvem, hva, frister Innen 8 d
6.oppsummeringsmøte Beredskapsteamet Foreldre, barn, skole, barnehage, beredskapsteam Informere om vedtak. videre prosess Innen 10 d

 

 

Aktuelle tiltak kan være:

 • Vennskapsring
 • Ekstra lærerressurs
 • Ekstra assistentressurs
 • Endrede inspeksjonsrutiner
 • Observasjon
 • Videre henvisning
 • Forpliktende klassemiljøtiltak
 • Obligatoriske samtaler med ulike fagpersoner
 • Stopp-samtaler
 • Utvidet hjem-samarbeid
 • Foreldremøter
 • Foreldresamtaler
 • Informasjon
 • Mobbeombud