Forskrift om skolebytteregler for Lyngen kommune

§1 Hjemmel: Med hjemmel i lov 17.07.1998 nr 61 (Opplæringslova) §8-1, har kommunestyret i Lyngen fastsatt forskrift om skolebytteregler for Lyngen kommunes grunnskoler.
§2 Formål: Skolebyttereglene for grunnskolen er et virkemiddel for å kunne ivareta bestemmelsene i loven som gir eleven rett til å gå på den nærmeste skolen(nærskoleprinsippet) og til å fravike dette etter søknad på en best mulig måte, samt sikre likebehandling i kommunens grunnskoler.
§3 Virkeområde: Omfatter grunnskoler som tilhører Lyngen kommune
§4 Prioriterte årsaker til skolebytte: Lyngen kommune prioriterer psykososiale og medisinske årsaker. Andre årsaker kan også prioriteres. Dersom behov kan det innhentes sakkyndig uttalelse. Kommunen kan selv iverksette skolebytte som sanksjon etter gjeldene ordensreglement.
§5 Saksgang i behandlingen av søknad om skolebytte:
    1. Begrunnet søknad sendes oppvekstsjefen i Lyngen kommune.
    2. Oppvekstsjefen innhenter uttalelse fra involverte skoler.
    3. Oppvekstsjefen innhenter sakkyndig vurdering angående skolebytte.
    4. Oppvekstsjefen fatter vedtak i henhold til gjeldende arbeids- og delegeringsreglementet.
    5. Økonomi kan tillegges vekt i saksbehandlingen.
§6 Klageadgang vedrørende skolebytte: Vedtak om skolebytte er et enkeltvedtak. Ved avslag på søknad skal kommunen opplyse de foresatte om klageadgang og klagefristen på 3 uker, jmf. Fvl §§28 og 29. En eventuell klage sendes kommunen. Dersom kommunen etter å ha vurdert saken på nytt ikke finner grunn til å endre vedtaket, sendes klagen til Fylkesmannen.
§7 Flytting ut av skolekretsen. Vilkår for behandling av søknad gjelder også for søknad om å fortsette på samme skole ut skoleåret. Her kreves vanligvis ikke sakkyndig vurdering
§8 Skyss: Lyngen kommune og Fylkeskommunen dekker ordinært eventuelle skyssutgifter ved skolebytte, men andre skyssavtaler med foresatte kan inngås jmf. Opplæringslova §7-1.
§9 Ikrafttredelse: Forskriftene trer i kraft når kommunestyret har vedtatt disse.


Forskriften ble vedtatt i kommunestyresak 70/12 behandlet 6.desember 2012.