Søknad må inneholde opplysninger om formålet med fradelingen, parsellens plassering og størrelse.

Følgende personer kan søke om å opprette eiendom, jfr pbl §21-2 og matrikkellovens §9 :

 • Den som har grunnbokshjemmel til grunneiendom, anleggseiendom eller registrert jordsameie som den nye enheten blir delt fra eller opprettet på,
 • den som ved rettskraftig dom er kjent å være eier til den del av eiendommen som ønskes fradelt,
 • den som har innløst festegrunn etter bestemmelsene i tomtefesteloven.

Fullmakt fra den som har grunnbokshjemmel godtas.

Lyngen kommunestyre vedtok 11.12.14 kommuneplanens arealdel med bestemmelser. Planen angir hovedtrekkene i arealdisponering og bestemmelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan iverksettes, samt hvilke hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Kommuneplanens arealdel med kart og bestemmelser finner du her.

Forhåndskonferanse
For nærmere avklaring av rammer og innhold til fradelingen kan du be om forhåndskonferanse. Administrasjonen kan også be om slik forhåndskonferanse med deg dersom det er behov for å avklare forholdene i saken. Forhåndskonferanse kan benyttes i alle typer saker etter plan- og bygningsloven.

Fradeling i spredt bebyggelse/uregulert område (LNFR-områder)
Dersom du ønsker å fradele bolig- eller næringseiendom i et område som ikke er regulert er det endel momenter som skal vurderes i saksbehandlingen. 

Fra kommuneplanens planbestemmelser pkt. 6. Retningslinjer og dispensasjonspraksis finner du vilkår a-i) som skal tas hensyn til.

a)
Søknader om boligtomter i LNFR
-
områder utenfor avsatte områder for spredt
boligbygging behandles etter følgende retningslinjer:
b)
Fordelen ved spredt boligetablering
i LNFR
-
området anses normalt som større enn
ulempene, dersom lokaliseringskriteriene nedenfor er hensyntatt.
c)
Ved fradeling av nye boligeiendommer i LNFR
-
områdene eller tillegg til eksisterende
eiendommer, skal tomtestørrelsen totalt ikke overstige 3 dekar
. Avkjørselstillatelse til
offentlig vei skal være gitt av tilhørende myndighet. Eksisterende atkomster skal
fortrinnsvis benyttes

Dispensasjon
Dersom fradelingen er i strid med plan- og bygningsloven og/eller gjeldende plan, kan det søkes om dispensasjon fra disse forholdene. Plan- og bygningslovens kap 19 regulerer dette forholdet. For mer informasjon og  Skjema for søknad om dispensasjon PDF document ODT document .

I dispensasjonssøknader skal tiltakets formål begrunnes. Fradelinger med begrunnet dispensasjonssøknader sendes på høring til berørte sektormyndigheter og behandles på politisk nivå.

Fradelinger i regulerte områder/eller i områder som er i tråd med kommuneplanens areal.
Under forutsetning at søknaden er komplett behandles slike saker fortløpende og straks behandlingsgebyret er innbetalt. Fradelinger som er i samsvar med kommuneplansens arealdel sendes på en høringsrunde til berørte sektormyndigheter.

Søknad skal inneholde:

 • Fullstendig utfylt søknadsskjema, med gårds- og bruksnummer, gjenpart av nabovarsel og underskrifter.
 • Angivelse av parsellens beliggenhet på kart, adkomst og angivelse av om parsellen er selvstendig bruksenhet eller tilleggsareal til eksisterende eiendom.
 • Angivelse av formålet med parsellene (bolig, fritidsbolig, næringstomt).
 • Dersom parsellen er byggetomt hvor bygning skal ha innlagt vann, må søknad om utslippstillatelse innleveres samtidig med fradelingssøknaden. Utslippstillatelsen må være godkjent før fradelingssøknaden tas opp til sluttbehandling.
 • Alle tomter som søkes fradelt skal ha godkjent adkomst fra offentlig veg. Dette gjelder både for nye adkomster og allerede godkjente adkomster som det søkes utvidet bruk for. Dersom tiltaket krever adkomstveg, vann- og avløpsanlegg over annen eiendom, må det gis samtykke til dette fra berørte grunneiere.
 • Situasjonsplan kan du hente ned fra Se eiendom eller kontakte oss for å få det oversendt.
 • Utover dette kan det vedlegges skriftlig redegjørelse hvor ovennevnte forhold utdypes, samt at andre opplysninger som du mener er viktig for behandling av søknaden.

Saksbehandlingstid

Søknad skal behandles snarest mulig og senest innen frister gitt i plan- og bygningsloven §21-7. Dersom søknaden er mangelfull, må den tid det tar å komplettere søknaden legges til.  Kommunen skal i utgangspunktet avgjøre slike saker innen 12 uker. Fristen på 12 uker omfatter søknad om tillatelse etter §§20-1 og §20-4. Søknader som innebærer dispensasjon fra plan, omfattes ikke av denne fristen.

Saksbehandlingsfristen er 3 uker dersom søknad om tillatelse til tiltak er (pbl §21-7 annet ledd):

 • I samsvar med bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven, forskrifter og aktuelle arealplaner,
 • det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere,
 • ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig

For søknader om fradeling, er det en forutsetning at gebyret er betalt før endelig vedtak utstedes, jfr gebyrregulativ pkt 4.1 og pbl §21-4 sjette ledd.

Oppmålingsforretning
Dersom søknad om opprettelse av ny grunneiendom innvilges, gjenstår gjennomføring av oppmålingsforretning og utstedelse av matrikkelbrev. Oppmålingsforretninger må rekvireres av tomtekjøper eller hjemmelshaver innen 3 år fra vedtaksdato for fradeling. For utførelse av arbeider etter Lov om eiendomsregistrerting (matrikkelloven) gjelder eget gebyrregulativ.