Hva er fritidskontakt?

Fritidskontakt er et tiltak som benyttes i alle landets kommuner overfor flere brukergrupper med særlige hjelpebehov i forhold til kultur- og fritidsaktiviteter. 
Forutsetningen for å få vedtak om fritidskontakt, er at vedkommende har behov for nødvendige helse- og omsorgstjenester, med bakgrunn i somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne (jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1 jmf. § 3-2 nr. 6 bokstav c.) 

Tiltaket har ingen aldersgrense. 

Målsettingen for fritidskontakttjenesten er å hjelpe den enkelte til å få en aktiv og meningsfylt fritid. Gjennom samvær og aktivitet kan en fritidskontakt bidra til å øke tjenestemottakerens evne til å utfolde seg, mestre ulike livssituasjoner, øke troen på seg selv og bli kjent med nye mennesker og miljøer. 
Som fritidskontakt kan man få jobbe både som individuell kontakt eller som gruppeleder. I flere kommuner bruker en andre benevnelser på støttekontakt som fritidskontakt, aktivitetskontakt, treningskompis eller treningskontakt.

Omfanget på et oppdrag kan variere i timeantall, men i gjennomsnitt ligger det mellom 3-5 timer per uke.

Hvem kan være fritidskontakt?

En fritidskontakt bør ha fylt 18 år. Noen kommuner engasjerer i spesielle situasjoner personer fra de er 16 år. Og det er viktig med fritidskontakter i alle aldre, som gjenspeiler brukergruppens mangfold. Han/hun må være stabil og pålitelig, ha en avklart livssituasjon og bør kunne binde seg for minst ett år. Fritidskontakten må ha gode samarbeidsevner, respekt for andre mennesker, overskudd til å gi av seg selv, være trygg på seg selv og ha evne til å etablere kontakt. Fritidskontakten må også kunne sette grenser. Det å være fritidskontakt skal være givende og hyggelig, samtidig som det er viktig at tilbudet til tjenestemottakeren blir både hensiktsmessig og forsvarlig. Faktorer som styrer utvelgelse av fritidskontakter er blant annet alder, kjønn, personlighet og interesser. Dersom det ikke umiddelbart finnes et egnet oppdrag, kan godkjente fritidskontakter stå på venteliste. Dette betyr slett ikke at man egner seg dårlig som fritidskontakt, men at det i øyeblikket ikke finnes et ledig, passende oppdrag.

Hensikt og innhold i et fritidskontaktoppdrag

Det er viktig å huske at fritidskontaktordningen er til for mottakerne av tjenesten, og at det er deres ønsker, drømmer og behov som skal være i fokus. Det er flest som har individuell fritidskontakt, men i mange kommuner arbeider en aktivt for å tilpasse tiltaket til den enkelte bruker slik at tjenesten også kan organiseres i en aktivitetsgruppe eller i samarbeid med en frivillig organisasjon.

Mange tjenestemottakere vet godt hva de ønsker å gjøre i fritiden, og hva de vil bruke fritidskontakten til. Andre kan godt trenge noen tips i blant.
Som fritidskontakt er det viktig at du ser etter muligheter framfor begrensninger, men også at de aktivitetene og målene du og tjenestemottaker setter dere skal være realistiske og oppnåelige. Det er viktig å ha fokus på mestring og brukermedvirkning. I oppdrag der en jobber med barn, unge eller utviklingshemmede, er godt samarbeid med foreldre og andre pårørende en forutsetning. Evnen til å motivere til ulike aktiviteter og deltagelse på flere sosiale arenaer, er også viktig.

Hensikt og målsetting med et oppdrag bestemmes som regel i oppstartsfasen i samarbeid med tjenestemottaker, foresatte, pårørende og ansvarlig for tiltaket i kommunen.

Taushetserklæring

Som fritidskontakt har du taushetsplikt, og må dermed skrive under på en taushetserklæring før oppdraget starter. Hensikten med taushetsplikten er å hindre at andre får adgang til personlige opplysninger om tjenestemottaker. Brukere av helsetjenester har rett til vern. Taushetsplikten omfatter alle typer informasjon om tjenestemottaker og pårørende. Det gjelder forhold du er blitt kjent med både direkte og indirekte, som for eksempel sykdomsforhold, familieforhold, økonomi og andre personlige opplysninger.

Krav til taushetsplikten er hjemlet i både helsepersonelloven og forvaltningsloven, og man kan straffes med fengsel og bøter for å bryte den. Brudd på taushetsplikt er også saklig grunn til oppsigelse. Taushetsplikten gjelder også etter at du har avsluttet ditt oppdrag. 

Det er ikke brudd på taushetsplikt å avgi rapport til din kontaktperson, og i enkelte tilfeller kan du ha opplysningsplikt til hjelpeapparatet.

Kan du tenke deg å bli fritidskontakt?

En fritidskontakt er en person som gir andre assistanse, støtte og oppfølging på fritiden. Arbeidet er lønnet og betalt av kommunen, og krever ingen spesiell utdanning. Noen ganger gjelder arbeidet enkeltpersoner, andre ganger en gruppe, kanskje i samarbeid med en frivillig organisasjon.

Hvem kan bli fritidskontakt?

  • For å være fritidskontakt må du ha fylt 18 år, og helst kunne binde deg for oppdrag for minst et år.
  • Du trenger ikke utdanning innen helse- og sosialfag. Personlig egnethet og  engasjement er viktige egenskaper.
  • Du må være trygg på deg selv, ha godt humør, evne til å motivere og samtidig sette grenser.

Dette kan vi tilby deg: