Det gis nå anledning til å søke på likviditetstilskudd for bedrifter som er hardt berørt av Covid-19: I hovedsak gjelder dette reiselivsbedrifter. Alle søknader behandles konfidensielt.

 

 1. Tiltakene skal være avhjelpende for bedrifter der kontantstøtte fra Staten, utsatte lån og avdrag og andre forhold ikke gir tilstrekkelig likviditet til å opprettholde fortsatt drift.

 

 1. Bedriften må kunne dokumentere klare likviditetsmessige utfordringer med risiko for avviklet drift. Likviditetstilskuddet vil bli behovsprøvd.

 

 1. Bedriften må være registrert med hovedkontor i Lyngen kommune og ha mer enn halvparten av virksomheten i Lyngen kommune.

 

 1. Bedriften må ha fast ansatte eller innleide ressurser tilsvarende minimum 1 årsverk.

 

 1. Søknadsberettigede bedrifter som er tatt under konkursbehandling før corona situasjonen inntraff, eller som er under konkursbehandling grunnet andre årsaker, som manglende skatt eller momsinnbetaling, vil ikke være søknadsberettiget.

 

 1. Små virksomheter med ansatte eller innleide der disse har hovedinntekt fra annet lønnet arbeide eller pensjon, vil ikke bli vurdert.

 

 1. Det er satt en maksimal ramme på 150.000 per bedrift.

 

 1. Henvendelse gjøres til post@lyngen.kommune.no. Vi ber om følgende dokumentasjon:

 

 1. Beskriv likviditetsmessige utfordringer i bedriften som følge av corona
 2. Legg ved en oversikt med likviditetsbudsjett for 6 mndr.
 3. Redegjør for kontanttilskudd fra staten.
 4. Legg ved utskrift av driftskonto bank for perioden fra 1.4 og frem til søknadsdato.
 5. Legg ved dokumentasjon for permitterte og hvem som mottar dagpenger.

 

 1. Spørsmål kan rettes til næringsrådgiver Svein Eriksen på 92038575 eller svein.eriksen@lyngen.kommune.no.