Parkeringsavgift, - tilrettelegging for naturbaserte aktiviteter.

Kommunens innbyggere er unntatt fra å betale brukeravgiften. Søknad om fritak kan gjøres på kommunens hjemmeside. De registrerte føres inn på liste som benyttes når det utføres kontroll med parkeringen. Senere vurderes det utforming av oblat som sendes ut.

Priser:

Døgnparkering                                                 kr 150,-

Årskort, lik fem ganger døgnkort                     kr 750,-

Tilleggsavgift ved unnlatt betaling                   kr 500,-

Avgiften skal benyttes til drift av parkeringsplasser og toaletter i tilknytning til aktuelle aktivitetsområder.

Fortsatt gjenstår en lang liste over plasser som bør tilrettelegges, både for å tilgodese brukerne og for å hindre at det oppstår risiko i forhold til trafikksikkerhet og konflikter ved bruk av private avkjøringer og gårdsplasser.

Lyngen kommune har god gjenklang som reisemål for mange og som bosted for innbyggerne. Gjennom bedre tilrettelegging ønsker kommunen å gi gode opplevelser både til de fastboende og tilreisende, og slik bidra til bærekraftig besøksforvaltning som skaper trivsel.

Strategisk reiselivsplan 2017-2020 for Lyngen kommune har da også som visjon

at Lyngen skal være et ledende reisemål tuftet på naturbaserte bærekraftige opplevelser og høy kvalitet basert på lokale reiselivsbedrifter med god lønnsomhet.

Kommunen håper at tilretteleggingen blir godt mottatt, og at brukerne lojalt støtter opp for at tilbudet kan utvides til nye steder der man har registrert behov.

Ordningen er behandlet i Lyngen kommunestyre som sak 87/16 i møte den 16. juni 2016, med sluttbehandling som sak 39/19 i møte den 13. juni 2019.