Målgruppe

 • Personer som bor eller oppholder seg i Lyngen kommune og som har psykiske problemer eller lidelser, eller rusproblemer

 • Nettverk for pårørende

 • Samarbeidende instanser (f.eks. fastlege, NAV, spesialisthelsetjenesten etc.)

 • Gravide med rusproblemer

Hvordan komme i kontakt med oss

 • Henvisning fra din fastlege

 • Henvisning fra spesialisthelsetjenesten

 • Henvisning fra NAV

 • Du kan selv ta kontakt med oss, enten pr. telefon eller ved oppmøte

 • I tilfelle en annen tar kontakt på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt fra deg

Hva kan vi hjelpe deg med

 • Individuelle støttesamtaler på kontor eller i hjemmet

 • Oppfølging i forbindelse med innleggelse i institusjon, og hvis du har behov for hjelp når du kommer hjem

 • Legemiddelassistert behandling (LAR)

 • Koordinering av ulike tjeneste tilbud, og oppfølging av personer med behov over tid

 • Etablering av basisgruppe sammen med fastlege og NAV rundt personer med sammensatte behov

 • Hjelp til å finne sosiale aktiviteter

 • Råd og veiledning til deg og/ eller dine pårørende

 • Hjelp til administrering av medikamenter det det er behov

 • Gruppebaserte aktiviteter

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:

Solhovlia 6, 9060 Lyngseidet (bygget nedfor Solhov bo- og aktivitetssenter)

 

Våre telefonnummer:

Geir Steinvik, avdelingsleder, tlf. 400 28 630

Elin Wikbo, psykiatrisk sykepleier, tlf. 400 28 642

Eva Berglund, sykepleier, tlf. 47641519

Synnøve Simonsen, tlf. 40028645

Tjenesten vår er bemannet og tilgjengelig daglig frem til 22.30.

Nattevakt kan kontaktes fra kl. 22.30-07.30 på telefonnr. 915 71 048

Psykisk helse – døgnavdeling, tlf. 400 28 636

Ved behov for akutt hjelp kontaktes legevakt 116117

Tjenester for barn og unge

Ta kontakt med vår kommunepsykolog

Pakkeforløp - samarbeid mellom UNN og kommunene

Fra 1. Januar 2019 ble det innført pakkeforløp for psykisk helse og rus - barn, unge og voksne. Det er tre pakkeforløp som er tatt i bruk.

Det er: -- Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge.

            - Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne.

            - Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

I kommunen kan en kontakte Koordinerende enhet som holder til på Lyngstunet. Koordinerende enhet skal sørge for en forløpskoordinator i kommunen som skal bidra til sammenhengende pasientforløp og oppfølging uten unødig ventetid.

Pakkeforløp psykisk helse og rus - samhandling mellom kommunene og Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf