Senteret har fire underavdelinger:
Solbakken Botilbud gir et døgntilbud i private bolig og Solhov bosenter gir et døgntilbud til 16 beboere i kommunale leiligheter. Gruppa har ulik grad av utviklingshemming. Personale bistår brukere i alle livssituasjoner og daglige aktiviteter.

Solhov aktivitetssenter gir et dagtilbud i samme brukergruppe. Aktivitetene dreier seg om vedlikehold av innlærte ferdigheter, husflidsaktiviteter, vedproduksjon, sosial trening og fysisk aktivitet.

Solhov avlastningsleilighet gir tilbud om avlastning til utviklingshemmede som fortsatt bor hjemme hos pårørende.

Telefonnr. til avdelinger på Solhov bo –og aktivitetssenter:
Aktivitetssenter: 400 28 619
Solhov bosenter: 400 28 616
Solbakken botiltak:   400 28 621 mobil 48268423
Avlastningsleiligheten: 400 28 617
Boveileder: Marit Olsborg  
400 28 615
Kontoret:     Elin Berg  400 28 618
 
             
        
: