Kommunestyret vedtok 2.5.22, i sak 51/22, å støtte landbruksforetak som er berørt av ekstraordinære kostnader til kunstgjødsel, med inntil 1 million.

Vedtaket er som følger:

• Alle foretak som har fått utbetalt produksjonstilskudd i februar 2022 kan søke

• Grunnlaget for beregningen av tilskuddet er faktura på gjødsel i perioden 1.8.21-1.6.2022

• Utfra mottatte dokumentasjon i form av fakturaer, beregnes en relativ fordeling av tilskudd

• Maks tilskudd som kan gis er 50.000 kr per foretak

• Søknadsfrist er 1. juni 2022. Alle søknadene behandles samlet etter fristens utløp

 

Søknadskjema.xlsx

 

Vi ber søkere om å fylle ut vedlagte skjema, legge ved kopi av faktura som viser kjøp, -og returnere dette til Lyngen kommune på post@lyngen.kommune.no innen 1.6.2022.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Svein Eriksen på svein.eriksen@lyngen.kommune.no eller 92038575.