Velferdskasse for beboere ble opprettet i 1987. Da kalt pasientenes velferdskasse.

Ordningen skal gi pasienter/beboere muligheter for å kunne delta i sosiale og kulturelle aktiviteter som kan være med på å gi dem et positivt avbrekk i en ellers ensformig tilværelse. Det har bare vært positive erfaringer av denne ordningen etter at den ble oppstartet.

Ordningen er regulert etter ”Kommunehelsetjenesteloven § 6-8 punkt 2, samt ”Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie”, 11. des. 1988 nr. Kap. III

Det er utarbeidet egne vedtekter for ordningen. Det er eget styre for ordningen bestående av representanter fra pårørende, beboer/pasient, ansatte, Sykehjemsforeninga og enhetsleder.

Årsmøtet setter opp budsjett og legger planer for aktiviteter i året som kommer.
Det er viktig at flest mulig som kan ha glede av å delta i aktiviteter er med i ordningen, da blir mulighetene større for flere kulturelle tilbud for beboerne våre.

Midlene brukes til følgende:

Arrangere turer, reiser med Sykehjemsforeningens/Lyngen kommunes buss, tilstelninger, solfest, vårfest, høstfest, førjulsfest, underholdning fra bygda, eventuelt tilreisende, kassetter for allsang, bingo, filmfremvisning, ta bilder, vise film fra turer beboerne er med på, noe godt til kaffen på aktivitetsdagene, eller når det er noe annet som beboerne vil feire, eks. fødselsdager etc.

Midlene skal brukes til beboernes/pasientens beste, og de som vil delta har trekk på kr. 100,- pr. måned. Pengene tilhørende Velferdskasse for beboere overføres egen konto i Sparebanken Nord-Norge. Bruk av midlene er underlagt de samme regler mht. regnskapsføring og revisjon som for pasientregnskap for øvrig.

Mer informasjon om ordningen kan gis om ønsket. Ta kontakt med enhetsleder eller Ingebjørg Mihlan.