Fysioterapi

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig autorisasjon. Fysioterapeuter har kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom. Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensial innenfor helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende/habiliterende virksomhet. Valg av fysioterapeutiske tiltak er basert på en funksjonsvurdering, en kritisk gjennomgang av forskningskunnskap og erfaring om tiltakets effekt, samt brukerens egne preferanser. Du kan få behandling enkeltvis eller i grupper.

Du trenger ikke henvisning. Ta kontakt så finner vi ut sammen hvilke tiltak som kan passe deg. 

Informasjon om fysioterapitjenesten

Fysioterapeuter i Lyngen

Kommunefysioterapeut:

Lise Nysted Grønvoll tlf. 400 28 637

E-post: lise.nysted.gronvoll@lyngen.kommune.no

 

Privatpraktiserende fysioterapeuter:Fysio   trimrom.jpg"

På Lyngstunet 1 etg. kjosveien 20, 9060 Lyngseidet

Paul Johan Jensen : tlf. 915 54 673

Batte Saveski: tlf. 906 62 186

 

I Myra: Lyngen Klinikken AS, Parkveien 15, 9060 Lyngsiedet

Hege T.Robertsen, manuell terapi * fysioterapi * akupunktur

Mobil arbeid : 911 13 550   /  e-post: hege@lyngenklinikken.no

Informasjonsvideo om hva manuellterapi er:

http://manuell.no/wips/69946560/

 

Ergoterapi

Ergoterapi fremmer helse gjennom aktivitet og støtter mennesker i å utføre aktiviteter og delta i samfunnet. Ergoterapeuten anvender aktiviteter direkte i behandling og opptrening, og indirekte ved å tilrettelegge for gjøremål gjennom tilpasning av omgivelser og bruk av tekniske hjelpemidler.

Ergoterapeuten gir tilbud til alle som har, eller står i fare for å få, problemer med å utføre daglige aktiviteter.

Ergoterapeut treffes på tlf 906 11571

Postadresse: Lyngstunet helse- og omsorgssenter, Kjosveien 20, 9060 Lyngseidet

HENVISNING TIL ERGOTERAPEUT.doc

Synskontakt

Kommunens ergoterapeut er også synskontakt.

Frisklivsentral

Frisklivssentralen Lyngen gir et tilbud til de som ønsker og har behov for å endre levevaner. Dette skjer gjennom veiledning og tilpassede tiltak innen fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. Med utgangspunkt i individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud vil målet være å oppnå en bedre helse og økt livskvalitet.

Lyngen+Naardic - gratis interaktivtrening for alle ut 2022.
FÅ MEDLEMSKAP HER 

Frisklivsresept
Du kan bli henvist av fastlege, annet helsepersonell og NAV, eller ta direkte kontakt med frisklivssentralen. En frisklivsresept varer i 12 uker, med mulighet for forlenging v/ behov.

Aktivitetstilbud
Frisklivssentralen har ukentlige trimgrupper på Lyngseidet og i Lenangen.
Det er også mulighet for å få et individuelt tilpasset treningsprogram ved behov.
For oppdatert timeplan sjekk 
Aktivitetskalender - Lyngen kommune
eller Frisklivssentralen Lyngen | Facebook

Røykeslutt
Det gis individuell veiledning i dette.
Røykesluttkurs arrangeres ved etterspørsel.

Kosthold
Det gis individuell veiledning innen kosthold.
Bra Mat-kurs arrangeres ved etterspørsel.

Kontaktpersoner:

Lise Nysted Grønvoll, Kommunefysioterapeut, tlf. 40028637

E-post: frisklivssentralen@lyngen.kommune.no

Ann-Heidi Adriansen, ergoterapeut/koordinator læring og mestring, tlf 40028629

E-post: ann.heidi.adriansen@lyngen.kommune.no

Vi har kontor i 1. etg på Lyngstunet. Adresse: Lyngstunet Helse- og omsorgssenter, Kjosveien 20, 9060 Lyngseidet

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til de som opplever at de ikke mestrer hverdagen slik som før.

Hverdagsrehabilitering er et opplegg der ergoterapeut/hjemmetrener og fysioterapeut kommer i hjemmet for oppfølging på hverdagene i 4 uker.

Opplegget tar utgangspunkt i det som oppleves som viktig for den enkelte å mestre. Krever at den enkelte er motivert.

HVERDAGSREHABILITERING infobrosjyre.pdf

Hjelpemidler

Det finnes et lite lager av hjelpemidler til korttidsutlån ved akutte og kortvarige behov.

Utlån kan avtales med ergoterapeut eller hjelpemiddeltekniker. Ved akutte behov på kveldstid og i helger kan hjemmesykepleien bistå.

Telefonnummer til hjelpemiddeltekniker 95 17 55 60.

Telefonnummer til ergoterapeut 90 61 15 71.

Hjelpemidler til varig utlån kan ergoterapeutene hjelpe til med å søke fra NAV hjelpemiddelsentral. For å komme innunder den ordningen må behovet antas å vare i over 2 år, eller ved terminal.

Trygghetsalarmer og Velferdsteknologi

Mange ganger kan teknologi være med på å gi trygghet og mestring. I Lyngen har vi nå digitale trygghetsalarmer, dvs at det ikke lenger trenges fastlinje for å ha trygghetsalarm. Det åpnes da for muligheter med ulike typer sensorer som kan øke tryggheten for bruker og pårørende i hjemmet. Teknologi kan være med på at en får riktig hjelp til riktig tid, dvs får hjelpa når en har behov for den.

Det er også mulighet for mobile trygghetsalarmer. Det er alarmer som kan benyttes utenfor eget hjem, og som kan lokaliseres ved behov for hjelp.

Hvis det er noen du er redd for skal gå ut hjemmefra og ikke finne veien hjem igjen, finnes det løsninger. Løsningene blir tilpasset den enkeltes behov, men fellesnevneren er at brukeren kan lokaliseres, slik at en slipper leteaksjoner. F.eks kan en ha alarm hvis noen ikke er tilbake hjemme etter f.eks 1 eller 3 timer. På den måten opprettholder brukeren sin frihet samtidig som det er tryggere. Det vil medføre at en person vil kunne bo lengre hjemme med en demensdiagnose.

Det er også mulighet for å ta i bruk elektronisk medisineringsstøtte slik at en får riktig medisin til riktig tid.

For de som ikke har så mye digital kompetanse har vi tatt i bruk KOMP-pro. Dette er en skjerm der bruker bare kan betjene av/ på knappen. Til denne skjermen kan pårørende ringe for å ha videosamtaler og de kan sende bilder og meldinger som kommer opp på skjermen. Det samme kan også hjemmetjenesten gjøre. Det kan legges inn kalender som viser dag, dato og tid på døgnet, samt timeplan for bruker. På den måten kan personer få opprettholdt sosial kontakt med familie, og hjemmetjenesten har mulighet for å gjøre tilsyn via skjerm.

Det finnes også en annen løsning for enkel videokommunikasjon der brukeren også kan gjøre oppring til sine pårørende.

 

Ved spørsmål rundt trygghetsalarmer kan hjelpemiddeltekniker kontaktes på telefon 95 17 55 60

Ved spørsmål rundt mulighetene for teknologi kan prosjektleder i kommunen kontaktes på telefon 90 57 29 17