De aller fleste barn starter på skolen det kalenderåret de fyller seks år, men det er mulig å søke om både tidligere og utsatt skolestart. 

Skjema for innmelding i skolen finner du nedenfor ved å klikke på boksen Skjema.

Frist til å melde inn barnet er 1. mars.

Vil du utsette eller fremskynde skolestart?

Barn kan få utsatt eller framskyndet skolestarten dersom spesielle forhold tilsier det. Dersom du ønsker utsatt eller framskyndet skolestart for ditt barn, må du sende en søknad til skolen. I søknaden må du begrunne hvorfor dere ønsker skolestarten endret. Skolen vil be pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) om en vurdering før de svarer på søknaden. Det er rektor som vurderer søknaden og tar den endelige avgjørelsen

Vil du bytte skole?

Bytte av skole reguleres av forskrift som ble behandlet av kommunestyret 6. desember 2012 i sak 70/12.

Den finner du nedenfor under punktet Lover og forskrifter.