Utslipp av sanitært avløpsvann fra private avløpsanlegg reguleres gjennom forurensningsloven og forurensingsforskriftens del 4 om avløp kapitel 12. Lyngen kommune har i tillegg en lokal forskrift som gjelder utslipp av sanitært avløpsvann. 

Dersom du har ett eksisterende avløpsanlegg og skal utbedre les mer her - Endring eller utbedring av avløpsanlegget

Søknad om utslippstillatelse

Dersom du skal etablere et privat avløpsanlegg, etablere en slamavskiller, øke et eksisterende utslipp eller endre type utslipp eller utslippssted må du sende inn søknad om utslippstillatelse til kommune. Tiltakene er søknadspliktig etter både forurensningsloven og plan- og bygningsloven. Kommunen er lokal forurensningsmyndighet og skal vurdere hvorvidt de løsninger som ønskes av den som vil slippe ut avløpsvann er i samsvar med gjeldende regelverk. Søkt avløpsanlegg skal være godkjent og utslippstillatelse gitt av kommune før byggestart.

Eier må få bistand fra fagkyndig foretak for søknad. Foretak som prosjekterer eller utfører avløpsanlegg skal være kvalifisert innenfor fagområdet. Dette gjelder både for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Praktisk utførende skal kunne dokumentere nødvendig kompetanse for utførelse av arbeidet.

Søknad om tillatelse kan sendes til kommune via post til Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet, eller elektronisk til post@lyngen.kommune.no.

Søknadsskjema for utslippstillatelse finner du her: Søknadsskjema for utslippstillatelse.docx

Vedlegg til utslippstillatelse:

Det er kun sanitært avløpsvann som skal føres avløpsanlegget, taknedløp og drensvann skal ikke føres til anlegget.

Ferdigattest
Når arbeidet med avløpsanlegget er ferdig, må det sendes inn ferdigattest til kommunen. Ansvarlig søker har ansvar for at tiltaket avsluttes med innsending av nødvendige opplysninger for kommunens utstedeles av ferdigattest. Avløpsanlegget kan ikke tas i bruk før ansvarlig søker har anmodet om ferdigattest. Ferdigattest skal utstedes av kommunen innen tre uker etter at fullstendig anmodningen er mottatt. Først når ferdigattest er gitt fra kommune vil du ha et gyldigt utslipp. Skjema for ferdigattest finner du her - Søknad om ferdigattest- privat avløpsanlegg.docx

Ansvarlig foretak ansvar i tiltaket opphører formelt ved ferdigattest. Foretaket skal oppbevare dokumentasjon om tiltaket i fem år etter ferdigattest. 

Felles avløpsanlegg
Det kan være lurt å ta kontakt med de nærmeste naboene dine. Kanskje har de problemer med anlegget sitt eller har mottatt pålegg om utbedring. I så tilfelle oppfordres det til å se på muligheten til å etablere et fellesanlegg. På denne måten kan dere få ned kostnadene på etablering, drift og vedlikehold.

Valg av avløpsløsning

Det finnes mange avløpsløsninger på markedet i dag. Hvilken løsning som passer best for ditt avløp er i hovedsak avhengig av utslippskrav, lokale naturforhold og kostnader for etablering og drift av anlegg. Les mer om de ulike avløpsrenseløsningene her  Veiledning informasjon privat avløp.pdf og Valg av avløpsløsning

Beskrivelse av anlegg som kan være aktuelle for private utbyggere:
Slamavskiller med direkte utslipp til sjø
- avløpsvannet skal føres i lukked avløpsledning og føres minimum 2 meter under laveste vannstand, alternativt til marbakken ved områden med langfjæra.  

Slamavskiller med infiltrasjonsanlegg
- forutsetter egnede løsmasser og tilgjengelig areal.
- har utslipp til stedegne løsmasser.
det stilles krav om grunnundersøkelser gjennomført av nøytralt fagkyndig foretak.
- skal prosjekteres i samsvar med Lukkede infiltrasjonsanlegg for sanitært avløpsvann : VA-Miljø (va-blad.no).

Slamavskiller med sandfilteranlegg med utløp
- avløpsvann renses i et filter med tilkjørte filtermasser (sand, pukk, grus).
- har utslipp til bekk, elv, sjø eller stedegne løsmasser (diffust utslipp)
- kan velges når stedegne løsmasser ikke er egnede for infiltrasjon
- skal bygges opp etter kapitel 7 i forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg fastsatt 1992. Sandfilter oppbygging_forskrift 1992.pdf (nibio.no) 
- i tillegg bør prosjekteringen å delvis være i samsvar med Lukkede infiltrasjonsanlegg for sanitært avløpsvann : VA-Miljø (va-blad.no).

Minirenseanlegg
- er en "pakket" avløpsrenseløsning med separat eller innebygd slamavskiller.
- har utslipp til bekk, elv, sjø eller stedegne løsmasser.
- minirenseanlegget må ha SINTEF Teknisk Godkjenning.
- det kreves skriftlig avtal med leverandør eller godkjente serviceforetak/virksomhet for drift og vedlikehold (service) av renseanlegget.

Kildeseparerande løsninger for svartvann og gråvann
- eks. for fritidsboliger/hytter.

Tett tank 
- som hovedregel tillates ikke tett tank som varig avløpsløsning. Kommunen kan vurdere å tillate tett tank i spesielle tilfeller. Tett tank skal kun benyttes for klosettavløp (svartvann).

Gråvann
Hvis din bolig eller fritidsbolig har innlagt vann men ikke har vannklosett men slipper ut gråvann, må du ha godkjent avløpsanlegg og søka om utslippstillatelse.

Utslippssted

Utslippssted fra avløpsanlegg skal lokaliseres slik:

  • Utslipp til sjø
  • Utslipp til elv eller bekk skal kun forekomme til vassdrag med helårs vannføring, jf. § 3 i vannressursloven
  • Utslipp til stedlige løsmasser 
  • Diffust utslipp
  • Utslipp til ledning for jordbruksdrenasje skal kun forekomme dersom den munner ut i resipient med helårs vannføring  

Det er forbudt å føre utslippet på jordoverflaten eller til tørrlagt bekk.

Krav til slamavskiller

Slamavskiller skal være sertifisert og godkjent i henhold til gjeldende standard NS-EN 12566-1 og prosjekteres etter Slamavskiller : VA-Miljø (va-blad.no) Størrelse på slamavskiller avhenger av bolig. Disse volumene er veiledende størrelser for enkelthus:

  • 4 m³ - en boenhet 
  • 7 m³ - to boenheter (også enmannsbolig med sokkelleilighet)
  • 9 m³ - 3 boenheter  

For fritidsbebyggelse er generell anbefaling at man dimensjonerer slamavskilleren som for bolig dersom hytta benyttes mer enn 90 døgn pr år. Dersom hytter har høy indre teknisk standard skal slamavskiller dimensjoneres som for bolig.

Saksbehandling og gebyrer

Fullstendig søknad om utslippstillatelse som er i overensstemmelse med kravene i forskriftens kap. 12 skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Saksbehandlingsfristen på seks uker begynner når fullstendig søknad er mottatt i kommunen. Dersom kommunen ikke har avgjort saken innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt så fremt det ikke er noen grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med dette. Fullstendig søknad med krav som avviker fra forskriften, skal avgjøres så snart som mulig. 

Kommunen kan under søknadsbehandlingen fastsette krav som avviker fra forurensningsforskriftens kap. 12 eller nekte etableringen av utslipp. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på forurensningsmessige ulemper sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket ellers vil medføre.

Gebyr for saksbehandling av utslippssøknad for 2022 er Kr. 6975,- iht. kommunestyrevedtak 123/21.

Alle eiere av eiendommer tilknyttet privat avløpsanlegg er pliktig å betale slamgebyr for tømming av slamavskiller. Oversikt over priser/gebyrnivå nedenfor.