For i vareta et godt skolemiljø er det laget retningslinjer og handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd.

Klikk på boksen Dokumenter under så finner du disse.

I tillegg har vi rutiner for hvordan mobbing følges opp:

Hva gjør du om du opplever at barnet blir mobbet?

Dersom du/dere opplever at barnet blir mobbet eller ikke har det bra tar du kontakt med skolen og ber om et møte med kontaktlærer og/eller rektor. Dette gjør du via mail eller per telefon.

Alle som jobber på skolen har plikt til å bidra til at elevene har det trygt og godt, Det betyr at de skal gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang dersom det er mulig, si ifra til rektor og undersøke hva som har skjedd.

Rektor skal videre lage en plan og sette inn tiltak slik at skolemiljøet igjen blir trygt og godt.

Dersom dere som foreldre/elever lurer på noe eller opplever noe som vanskelig kan man ta kontakt med mobbeombudene i Troms og Finnmark. Mobbeombudet har kontor på Fylkeshuset, er en uavhengig ressursperson som har taushetsplikt,  og kan snakke med deg som har opplevd krenkelser og mobbing, samt veilede og bistå i å løse utfordringer.

Hvis du mener at du ikke får den hjelpa du trenger fra skolen kan du melde fra til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Det bør helst gå en uke fra du sier ifra til skolen før du kontakter Statsforvalteren.

Lyngen kommune har videre et beredskapsteam mot mobbing som foreldre og barn kan kontakte dersom man står i vanskelige saker og trenger bistand. Da melder du/dere fra på telefon 400 28 559.

Mer informasjon til elever og foreldre om skolemiljø finner du på utdanningsdirektoratets sider

og på nullmobbing

Beredskapsteam mot mobbing i skoler og barnehager i Lyngen

Levekårsutvalget i Lyngen oppnevnte i møte 9. desember 2015 beredskapsteam mot mobbing i skoler og barnehager i Lyngen. Leder: Anette Holst. Tlf: 400 28 559.

Formålet er å hjelpe foreldre, elver, skole og barnehage i de vanskeligste mobbesakene. Vedlagt finner du prosedyrene for beredskapsteamet.

Prosedyre for beredskapsteam mot mobbing i skolene og barnehagene i Lyngen

Opplæringslova §9a

Formål:

Å hjelpe foreldre og familier som opplever mobbing i de vanskeligst og tyngste mobbesakene gjennom et beredskapsteam som er tilgjengelig for elever, foreldre, helse og barnehager/skoler.

Deltakere:

Leder: Oppvekstsjef

Helsesøster

2 skoleledere/rådgivere

1 barnehageleder

1 barnevernspedagog

kommunepsykolog

PPT som veileder

 

Hvem kan ta kontakt med beredskapsteamet? Foreldre, elever, skoler, barnehager, helsesøstre

TiltakAnsvarDeltakereGjøremålTid
1. Melding til beredskapsteametLederBeredskapsteamet Innkalle beredskapsteamet. Informere om saksgangInnen 2 d 
2. Orienteringsmøte med foreldre og barn BeredskapsteametForeldre,barn, beredskapsteam

-Gi informasjon om beredskapsteamet

og hva teamet kan bidra med.

-Sette seg inn i saken og avgjøre om den skal behandles

-Innkalle til hovedmøte dersom saken skal behandles 

Innen 5 d
3.FormøteBeredskapsteametSkole/barnehage og beredskapsteam

Møte med skolen/barnehagen

-informasjon om hva foreldre har sagt

-skolen informerer om hva som er gjort

-drøfte realistiske tiltak 

Innen 5 d
4.HovedmøteBeredskapsteametForeldre, barn, skole/barnehage

Innkalle til felles møte med alle parter. Formål: felles forståelse.

-hva er utfordringa?

hva er realistiske tiltak

Innen 8 d
5. Hovedmøte del 2BeredskapsteametberedskapsteametDrøfte mulige tiltak. Fatte vedtak: hvem, hva, fristerInnen 8 d
6.oppsummeringsmøteBeredskapsteametForeldre, barn, skole, barnehage, beredskapsteamInformere om vedtak. videre prosessInnen 10 d

 

 

Aktuelle tiltak kan være:

 • Vennskapsring
 • Ekstra lærerressurs
 • Ekstra assistentressurs
 • Endrede inspeksjonsrutiner
 • Observasjon
 • Videre henvisning
 • Forpliktende klassemiljøtiltak
 • Obligatoriske samtaler med ulike fagpersoner
 • Stopp-samtaler
 • Utvidet hjem-samarbeid
 • Foreldremøter
 • Foreldresamtaler
 • Informasjon
 • Mobbeombud