Hvem gjelder reglene for?

Alle som bruker motorbåt, helikopter, småfly eller motorkjøretøy som snø- og vannscooter, ATV, traktor, bil, motorsykkel eller el-sykkel i utmark, bør kjenne til reglene for motorferdsel i utmark og vassdrag.

Hva sier reglene?

Motorferdsel i utmark og vassdrag er som hovedregel forbudt, med unntak av noen nytteformål som er beskrevet i loven.

Du kan søke om dispensasjon fra loven, og kommunen kan gi tillatelse innenfor rammene av regelverket.

All motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Veileder fra Miljødirektoratet Motorferdsel i utmark