Utslipp av sanitært avløpsvann fra private avløpsanlegg reguleres gjennom forurensningsloven og forurensingsforskriftens del 4 om avløp kapitel 12. Lyngen kommune har i tillegg en lokal forskrift som gjelder utslipp av sanitært avløpsvann.

Dersom du har et eksisterende avløpsanlegg og skal utbedre anlegget, les mer her - Endring eller utbedring av eksisterende avløpsanlegget - Lyngen kommune 

Søknad om utslippstillatelse

Dersom du skal etablere et nytt privat avløpsanlegg, øke et eksisterende utslipp eller endre type anlegg eller utslippssted må du sende inn søknad om utslippstillatelse til kommune. Tiltakene er søknadspliktig etter både forurensningsloven og plan- og bygningsloven. Kommunen er lokal forurensningsmyndighet og skal vurdere om den søkte løsningen er i samsvar med gjeldende regelverk. Søkt avløpsanlegg skal være godkjent og utslippstillatelse gitt av kommune før byggestart.

Det er kun sanitært avløpsvann som skal føres avløpsanlegget, taknedløp og drensvann skal ikke føres til anlegget.

Eier må få bistand fra fagkyndig foretak for søknad. Foretak som prosjekterer eller utfører avløpsanlegg skal være kvalifisert innenfor fagområdet. Dette gjelder både for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Praktisk utførende skal kunne dokumentere nødvendig kompetanse for utførelse av arbeidet.

Søknad om tillatelse kan sendes til kommune via post til Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet, eller elektronisk til post@lyngen.kommune.no

Søknadsskjema for utslippstillatelse finner du her: Søknadsskjema for utslippstillatelser.docx

Vedlegg til utslippstillatelse:

Felles avløpsanlegg

Det kan være lurt å ta kontakt med de nærmeste naboene dine, kanskje har de problemer med anlegget sitt eller skal etablere nytt. I så tilfelle oppfordres det til å se på muligheten til å etablere et fellesanlegg. På denne måten kan dere få ned kostnadene på etablering, drift og vedlikehold, samt gir flere muligheter til å plassere renseanlegget der det egner seg best.

Drikkevannskilder i nærheten?

Alle drikkevannskilder i nærheten skal være inkludert i søknaden og ivaretatt i forhold til forurensning fra søkt utslipp. Marker ut drikkevannskilder i situasjonskartet som du vedlegger søknad. 

Valg av avløpsløsning

Det finnes mange avløpsløsninger på markedet i dag. Hvilken løsning som passer best for ditt avløp er i hovedsak avhengig av utslippskrav, lokale naturforhold og kostnader for etablering og drift av anlegg. Les mer om de ulike avløpsrenseløsningene her  Veiledning informasjon privat avløp.pdf og Valg av avløpsløsning

Beskrivelse av anlegg som er aktuelle for private utbyggere:
Slamavskiller med direkte utslipp til sjø
- avløpsvannet skal føres i lukked avløpsledning og føres minimum 2 meter under laveste vannstand, alternativt til marbakken ved områden med langfjæra.  

Slamavskiller med infiltrasjonsanlegg
- forutsetter egnede løsmasser og tilgjengelig areal.
- har utslipp til stedegne løsmasser.
det stilles krav om grunnundersøkelser gjennomført av nøytralt fagkyndig foretak.
- skal prosjekteres i samsvar med Lukkede infiltrasjonsanlegg for sanitært avløpsvann : VA-Miljø (va-blad.no).

Slamavskiller med sandfilteranlegg med utløp
- avløpsvann renses i et filter med tilkjørte filtermasser (sand, pukk, grus).
- har utslipp til bekk, elv, sjø eller stedegne løsmasser (diffust utslipp)
- kan velges når stedegne løsmasser ikke er egnede for infiltrasjon
- skal bygges opp etter kapitel 7 i forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg fastsatt 1992. Sandfilter oppbygging_forskrift 1992.pdf (nibio.no) 
- i tillegg bør prosjekteringen å delvis være i samsvar med Lukkede infiltrasjonsanlegg for sanitært avløpsvann : VA-Miljø (va-blad.no).

Minirenseanlegg
- er en "pakket" avløpsrenseløsning med separat eller innebygd slamavskiller.
- har utslipp til bekk, elv, sjø eller stedegne løsmasser.
- minirenseanlegget må ha SINTEF Teknisk Godkjenning.
- det kreves skriftlig avtal med leverandør eller godkjente serviceforetak/virksomhet for drift og vedlikehold (service) av renseanlegget.

Kildeseparerande løsninger for svartvann og gråvann
- eks. for fritidsboliger/hytter.

Tett tank 
- som hovedregel tillates ikke tett tank som varig avløpsløsning. Kommunen kan vurdere å tillate tett tank i spesielle tilfeller. Tett tank skal kun benyttes for klosettavløp (svartvann).

Utslipp fra toalettløsninger uten vannforbruk regnes ikke som avløpsvann, og er ikke regulert i forurensningsforskriften kapittel 12.

Utslipp av gråvann

Hvis din bolig har tørrtoalett/forbrenningstoalett, men boligen har innlagt vann må det etableres renseanlegg for utslipp av gråvann. Det stilles krav til utslippstillatelse for utslipp av gråvann.

Gråvann er den delen av avløpsvannet fra husholdninger som kommer fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert. Gråvann inneholder vanligvis såperester som er kjemiske forbindelser, som kan påvirke vannkvaliteten og vannlevende organismer dersom de slippes ut til en vannforekomst.

Det finnes ulike avløpsløsninger for rensing av gråvann. Beroende på hvor din eiendom er lokalisert stilles det ulike krav til rensing av gråvann. Det finnes ulike former av mindre gråvannsrenseanlegg, alternativ må de etableres slamavskiller med filteranlegg. Dersom boligen er nært sjøen kan gråvann slippes ut urenset til sjø. Se forurensningsforskriften §§ 12-8 og 12-9.

Utslipp av gråvann fra bygning uten innlagt vann, regnes normalt som forurensning uten nevneverdig skade eller ulempe og trenger ikke utslippstillatelse, jf. forurensningsloven § 8 tredje ledd.

Krav til slamavskiller

Slamavskiller skal være sertifisert og godkjent i henhold til gjeldende standard NS-EN 12566-1 og prosjekteres etter Slamavskiller : VA-Miljø (va-blad.no) Størrelse på slamavskiller avhenger av bolig. Disse volumene er veiledende størrelser for helårsbolig:

  • 4 m³ - en boenhet 
  • 7 m³ - to boenheter (også enmannsbolig med sokkelleilighet)
  • 9 m³ - 3 boenheter  

For fritidsbolig/hytta kan slamavskilleren dimensjoneres noe mindre, minimum 2 m3. Men en generell anbefaling er at man dimensjonerer slamavskilleren som for bolig dersom fritidsbolig/hytta benyttes mer enn 90 døgn pr år. Dersom hytter har høy indre teknisk standard skal slamavskiller dimensjoneres som for bolig.

Utslippssted

Utslippssted fra avløpsanlegg skal lokaliseres slik:

  • Utslipp til sjø
  • Utslipp til elv eller bekk skal kun forekomme til vassdrag med helårs vannføring, jf. § 3 i vannressursloven
  • Utslipp til stedlige løsmasser 
  • Diffust utslipp
  • Utslipp til ledning for jordbruksdrenasje skal kun forekomme dersom den munner ut i resipient med helårs vannføring  

Det er ikke tillatt å føre utslippet på jordoverflaten, til grøft eller tørrlagt bekk.

Ferdigattest

Når arbeidet med avløpsanlegget er ferdig, må det sendes inn ferdigattest til kommunen. Ansvarlig søker har ansvar for at tiltaket avsluttes med innsending av nødvendige opplysninger for kommunens utstedeles av ferdigattest. Avløpsanlegget kan ikke tas i bruk før ansvarlig søker har anmodet om ferdigattest. Ferdigattest skal utstedes av kommunen innen tre uker etter at fullstendig anmodningen er mottatt. Først når ferdigattest er gitt fra kommune vil du ha et gyldigt utslipp. Skjema for ferdigattest finner du her - Søknad om ferdigattest- privat avløpsanlegg.docx

Ansvarlig foretak ansvar i tiltaket opphører formelt ved ferdigattest. Foretaket skal oppbevare dokumentasjon om tiltaket i fem år etter ferdigattest. 

Saksbehandling og gebyrer

Fullstendig søknad om utslippstillatelse som er i overensstemmelse med kravene i forskriftens kap. 12 skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Saksbehandlingsfristen på seks uker begynner når fullstendig søknad er mottatt i kommunen. Dersom kommunen ikke har avgjort saken innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt så fremt det ikke er noen grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med dette. Fullstendig søknad med krav som avviker fra forskriften, skal avgjøres så snart som mulig. 

Kommunen kan under søknadsbehandlingen fastsette krav som avviker fra forurensningsforskriftens kap. 12 eller nekte etableringen av utslipp. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på forurensningsmessige ulemper sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket ellers vil medføre.

Gebyr for saksbehandling finner du nedenfor.

Alle eiere av eiendommer tilknyttet privat avløpsanlegg er pliktig å betale slamgebyr for tømming av slamavskiller. Oversikt over priser/gebyrnivå nedenfor.