Vi anbefaler at du alltid tar kontakt med oss i kommunen før du gjør arbeid på avløpsanlegget ditt. Hvis du gjør en mindre utbedring nå, kan dette være en unødvendig ekonomisk belastning for deg dersom vi krever andre typer utbedringer i nærmeste framtid. Mange avløpsanlegg som finnes idag er ikke i samsvar med dagens krav, og som lokal forurensningsmyndighet følger kommunen opp anlegg med pålegg om utbedring i samsvar med dagens krav. 

Når du skal gjøre endring av anlegget legg gjerne ved eksisterende utslippstillatelse, og beskriv de endringer du vil gjøre. Les mer om søknadspliktige tiltak og ikke søknadspliktige tiltak her under. 

Søknadspliktig tiltak
En vesentlig endring kan være endring av infiltrasjonsanlegg/sandfilteranlegg,utslippspunkt, plassering, type anlegg, øke utslippsmengden med videre, dette må du søke om. 

Nå et avløpsanlegg endrer plassering og utslippspunkt må hensyn tas til forurensningsrisk og brukerintresser. Disse er endringer som må gjennomgås av saksbehandler. 

Dersom et tilbygg eller bolig skal tilknytte seg anlegget må det sendes inn søknad til oss, slik at vi kan gjøre en vurdering om anlegget har rett kapasitet for økt belastning.

Ikke søknadspliktig 
Dersom du skal skifte ut en anleggskomponent i anlegget ditt f.eks. bytte ut en skifte av slamavskiller/septiktank til en ny av samme størrelse og samme plassering, montere dykker på utløpsrør i slamavskiller, skifte nytt tanklokk eller skifte ut avløpsrør med videre så trenger du ikke å søke om dette. Det er imidlertid fordelaktig at du melder inn tiltaket til kommune for registrering, slik at kommune har kjennskap og dokumentasjon om utbedringer når eksempelvis tilsyn gjøres på anlegget.

Felles avløpsanlegg
Det kan være lurt å ta kontakt med de nærmeste naboene dine om dere skal utbedre avløpsanlegget. Kanskje har de også problemer med anlegget sitt eller har mottatt pålegg. I så tilfelle oppfordres det til å se på muligheten til å etablere et fellesanlegg. På denne måten kan dere få ned kostnadene på etablering, drift og vedlikehold.