Når bør du ta kontakt?

Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for:

  • vold eller er vitne til vold
  • seksuelle overgrep
  • foreldre som ruser seg
  • omsorgssvikt
  • kjønnslemlestelse
  • tvangsgifte

Hva skjer når jeg tar kontakt?

Når du tar kontakt vil følgende bli vurdert:

  • om situasjonen kan avhjelpes ved hjelp av råd og veiledning
  • om situasjonen er alvorlig og det bør sendes melding til den kommunen barnet bor i
  • om situasjonen er akutt og hjelp må iverksettes raskt
  • Videre vil barnevernvakten vurdere om det er best å dra hjem til familien det gjelder eller at oppfølging skjer hos barnevernvakten

Hvem har meldeplikt?

Offentlige myndigheter, samt en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for mishandling, andre former for alvorlig omsorgssvikt eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker. Opplysningsplikten følger av lov om Barneverntjenester § 6-4 og av tilsvarende bestemmelser i andre lover. Opplysningsplikten innebærer en plikt til å melde fra til den kommunale barneverntjenesten av eget tiltak ved alvorlig bekymring og er et selvstendig og personlig ansvar.

Privatpersoner har et moralsk ansvar for å melde fra, men ikke et juridisk ansvar, slik offentlig ansatte har.

Kan jeg være anonym?

Når du melder fra til barnevernet kan du melde fra med fullt navn eller være anonym:

Du kan fremstå med navn både overfor familien og barneverntjenesten. Da vil foreldrene i saken bli informert om at det er du som melder.

Du kan velge å melde inn saken anonymt, slik at verken barnevern eller foreldre vet hvem som melder. Husk at familien får mulighet til å se meldingen, slik at hvis du for eksempel skriver at du er tante til barnet, kan du lett bli gjenkjent.

Du kan fremstå med navn overfor barneverntjenesten, men be om at dette ikke gjøres kjent for foreldrene. Dersom du velger dette alternativet, vil anonymiteten kunne bli opphevet dersom barneverntjenesten fører sak om omsorgsovertakelse, og saken må i retten.

Dersom du velger å skrive epost må du huske på at navnet ditt vil komme fram i headingen på eposten, og barneverntjenesten vil få kjennskap til navnet ditt. Da er du ikke lenger anonym. 

Kilde: bufdir.no

Offentlig ansatte som gjennom sitt virke blir bekymret for et barn eller en ungdom har ikke anledning til å melde anonymt.