Bygningsmyndigheten berammer forhåndskonferansen, og sender innkalling til tiltakshaver og/eller ansvarlig søker for prosjektet, samt andre fagmyndigheter dersom det er behov for det.

Forhåndskonferansen skal normalt sett avholdes innen 2 uker etter at anmodning er mottatt. Tiltakshaver skal på forhånd gi kommunen de opplysninger som er nødvendig for forberedelsen av konferansen. Kommunen kan kreve at slike opplysninger gis i nærmere fastsatt form.

Under selve forhåndskonferansen redegjør tiltakshaver/ansvarlig søker for tiltakets karakter, omfang og plassering basert på kart, beskrivelse, og eventuelt annet materiale.

Saksbehandler vil orientere om hvilke rammebetingelser som gjelder for tiltaket, så som sentrale og lokale regelverk, bindende planer mv.  Videre vil saksbehandler skissere hvilken saksbehandlingsprosess som kan påregnes i forhold til det planlagte tiltaket.  Saksbehandler vil også presisere hvilke krav som stilles til innsendelse og dokumentasjon av en framtidig søknad.

I forhåndskonferansen skrives referat som begge parter skal underskrive.  Dersom det under forhåndskonferansen reises spørsmål som krever nærmere avklaring, avklares disse av saksbehandler i etterkant.  Skriftlig referat sendes partene.

Skjema for anmodning om forhåndskonferanse finner du her  .