Bo hjemme lengst mulig

Mange ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Vi har flere ulike tilbud og tjenester som kan legge til rette for at du skal mestre å bo hjemme lenge.

Les mer om hvilke tjenester du kan få i hjemmet

Les mer om tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

Hvem kan få tilbud om sykehjemsplass?

Sykehjem er et tilbud for deg som ikke kan bo hjemme selv om det legges til rette pleie- og omsorgstilbud i eget hjem. På sykehjem finnes det opphold for deg som trenger ulike former for pleie og omsorg i en avgrenset eller lengre periode.

Kortidsopphold

Korttidsopphold er et tidsavgrenset opphold i sykehjem, hvor målet er å kartlegge din helsetilstand, hjelpebehov og behov for opptrening.

Hva får du?

Oppholdets varighet vurderes individuelt. Tilbudet skal ta utgangspunkt i dine ressurser og bidra til at du opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring.

Hvem kan få tilbudet?

Tilbudet er for deg som har behov for:

  • etterbehandling eller opptrening etter sykehusopphold, har behov for pleie ved kronisk sykdom eller har spesielle sammensatte behov
  • opphold i påvente av kommunal rehabilitering eller i påvente av plass ved annen opptreningsinstitusjon
  • observasjon, utredning, kartlegging av funksjonsnivå for tilrettelegging av hjemmesituasjon
  • observasjon og oppfølging i forbindelse med medisinering
  • pleie og omsorg ved livets slutt

Langtidsopphold

Et langtidsopphold i sykehjem er permanent, med oppfølging og tilsyn hele døgnet. 

Hva får du?

Du kan tildeles langtidsopphold i sykehjem når du ikke er i stand til å ta vare på deg selv, og ikke lenger kan mestre dagliglivets gjøremål. Langtidsopphold i sykehjem vurderes når andre, alternative tjenester er vurdert og/eller prøvd ut.

Hvem kan få tilbudet?

Tilbudet er for deg som har:

  • et spesielt utfordrende sykdomsbilde
  • behov for økt faglig kompetanse
  • behov for et skjermet tilbud
  • et totalt omsorgsbehov, hvor den fysiske, mentale eller sosiale tilstand er slik at du, hjemmetjenesten, og/eller nettverket rundt deg, ikke lenger er i stand til å ta hånd om deg på en forsvarlig måte i hjemmet
  • har behov for pleie og omsorg ved livets slutt