Rendalen reinbeitedistrikt omfatter områdene nord for Kjosen. Distriktet består av mye fjell, steinurer og områder med lite vegetasjon. I lavlandet er den en del skogsområder og myrer som er rike på grønn vegetasjon. Lavbeitet er noe glissent. Det er lav ut mot Lyngstuva og på x Lenangsåsen.

Maksimalt reintall for distriktet er satt til 900 dyr i vårflokk og det er tre driftsenheter i distriktet. Reintallet i området ligger under det fastsatte maksimumstallet. Distriktet har sommerbeite i Lyngen og benytter seg av landgangsfartøyer til flytting til og fra sommerbeitedistriktet. Landgangsfartøyene legger til i Koppangen. Reinen befinner seg på beite fra slutten av april til slutten av september. Vinterbeite er i Kautokeino. Distriktet har flere anlegg i området, eks Sør-Lenangsbotn og Koppangen

Lakselvdalen/Lyngsdalen reinbeitedistrikt har sommerbeite på den sørlige delen av Lyngen. Denne delen av beiteområdet strekker seg også inn i Tromsø, Balsfjord og Storfjord kommuner. Distriktet er delt opp i to siidaer; Gaup-siida og Turi-siida og de har tilsammen 5 driftsenheter. Turi-siida benytter enten pramming eller biltransport for å komme til eller fra sommerbeite. Gaup-siida flytter over landjorda til og fra vinterbeiteområdene via Indre Troms.

Sommerbeite har ikke lenger fastsatt beitetid, men det betyr ikke at det tillates å ha rein gående hele vinteren på sommerbeitedistriktene. Distriktet aksepterer ikke at noen av rein vilje lar rein forbli på sommerbeite hele vinteren. På sikt vil slik gjenværende rein kunne tære på vegetasjonsgrunnlaget og dermed gi dårligere vilkår for rein under kalving. Høyeste antall rein for distriktet er 1500 rein eklusivt kalvetilvekst. Distriktet har noen arbeidsgjerder stående i Lyngen kommune.