Lyngen kommune har tatt i bruk en ny kartløsning, kommunekart . I denne løsningen finner du kommunale planer som arealplan og reguleringsplaner i tillegg til eiendomsinformasjon.

Der er andre karttjenester på internet, her er noen eksempler:

Tromsatlas - felles database med kontinuerlig oppdatert kartinformasjon over Troms.

NIBIO - kart og statistikk over markslag, jordsmonn, landskap, beitebruk, skogdata og andre karttema. I denne karttjenesten kan du også søke med gårds- og bruksnummer, eiendomsgrenser og landbrukseiendommer.

NVE kartkatalog - kart over faresoner for store fjellskred og oppskyllingshøyder. Her kan du zoome deg inn på Lyngefjorden og blant annet finne oppdaterte oppskyllingshøyder.

NGU - løsmassekart som viser om eiendommen din er under marin grense og hva grunnen består av. Du kan søke på gårds- og bruksnummer.