Hensikten med tilsynene er å få en oversikt over tilstanden på de private avløpsanleggene som er i kommunen, og for å oppdage de anlegg som har behov for oppgradering. I Lyngen kommune er det omtrent 900 private avløpsanlegg, og det er planlagt at utføre cirka 150 fysiske tilsyn per år i løpet av en seksårsperiode.

Avløpsvann inneholder bakterier, virus, legemiddelrester og andre smittestoffer, og utslipp av urenset avløpsvann kan føre til lokal forurensning og smittefare. Tilsynet på avløpsanlegg skal sørge for at avløpsanleggene ikke fører til forurensning eller helseplager, og at alle krav i utslippstillatelsen tilfredsstilles. Tilsyn er viktig arbeid for å oppnå god vannkvalitet i vassdrag og kystområder og for å sikre brukerinteresser (drikkevann, rekreasjon, bading, fisking m.m.) i kommunen.

Hvem får tilsyn

Fysisk kontroll av hvert enkelt anlegg er en del av tilsynsarbeidet. Hvis boligen din har innlagt vann (offentlig eller privat) og ikke er tilknyttet kommunal avløpsledning får du tilsyn fra oss. Når tilsyn skal gjøres på ditt anlegg får du brev fra kommunen om dette. Tilsyn gjøres under perioden mai-september.

Hvordan gjøres tilsyn

Ved tilsyn blir det sett på type anlegg og en kontroll av tilstanden til anlegget gjøres. Kontroll gjøres av bland annet slamavskiller, renseanlegg, pumpekum/fordelingskum, peilerør, lufterør og utslippssted. Utforminga av avløpsanleggene kan variere i hvert enkelt anlegg. Vi tar bilder og fyller ut sjekkliste. Tilsynene gjøres kun utendørs og tar i gjennomsnitt 20-30 min.

Hva skjer etter tilsyn

Etter tilsynet gjør vi en vurdering om ditt avløpsanlegg oppfyller regelverkets krav. Denne vurderingen oppsummerer vi i en skriftlig tilsynsrapport som vi sender til deg. Hvis din avløpsløsning er i henhold til regelverket eller ikke får du brev om dette sammen med tilsynsrapporten. 

Det gjøres en vurdering i hver enkelt sak. Dersom ditt avløpsanlegg vurderes og medfører alvorlig forurensning sender kommunen ut varsel om pålegg om utbedring av avløpsanlegget. Det gis da en tidsfrist for utbedring på mellom 1-3 år beroende på tiltakets størrelse. Dersom du har direkte utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig uten noen avløpsrensing er dette noe som Lyngen kommune prioritere og få ryddet opp i. Andre områder som Lyngen kommune prioriterer er felles avløpsanlegg, utslipp av forurenset avløpsvann til åpent terreng og klagesaker. Husk at det er søknadspliktig å etablere avløpsanlegg. 

Tilsynsgebyr

Private avløpsanlegg er den enkelte huseiers ansvar, og kommunens kostnader knyttet til saksbehandling er fullfinansiert av gebyrer. Gebyr per tilsyn er 2 420 kr, og faktureres av Avfallsservice en gang per år. Gebyret er oppdelt på seks år, slik at 1/6-del av tilsynsgebyret betales årlig. Årlig gebyr finner du nedenfor under Priser. Tilsynsgebyret er uavhengig av hvilke tilsynsoppgaver som er utført.

Tilsynsgebyr omfatter blant annet:

- planlegging av tilsynsområde
- kartlegging av private avløpsanlegg
- informasjon om tilsyn til anleggseiere
- arkivsøk i kommunens arkiv etter utslippstillatelser og dokumentasjon om eiendommens avløpsanlegg
- fysisk kontroll av avløpsanlegget
- rapportskriving etter tilsyn
- godkjenning av eiendommers avløpsanlegg
- oppfølging av eiendommer uten godkjent avløpsanlegg