Hvem kan søke om deling av eiendom?

Det er bare du som eier eiendommen (hjemmelshaver), som kan gjøre en:

  • arealoverføring
  • grensejustering
  • deling av eiendom

Hvis flere eier eiendommen sammen, må alle eierne samtykke og signere søknaden.

Før du søker om deling av eiendom

Før du søker om deling av eiendom bør du undersøke dette først:

Reguleringsplan for området

  • Hva er eiendommen regulert til?

Kommuneplanens arealdel

  • Hva er areal formålet?

Adkomst, vann og avløp, støynivå, størrelse og kvalitet på uterom er også tema som du må sjekke ut og beskrive i en søknad.

Du kan bestille en forhåndskonferanse for å avklare muligheten for fradeling.

Dispensasjon fra plan- og bygningsloven, kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan

Hvis søknaden er i strid med plan- og bygningsloven, kommuneplanens arealdel eller gjeldende reguleringsplan, kreves det dispensasjon, se plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2.

Søknad om dispensasjon må begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset.

Du må også søke om dispensasjon dersom ny grense ikke er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Les mer om dispensasjonssøknad 

Nabovarsel

Naboer skal varsles om fradeling. Naboer er de som bor på eiendom som grenser til tomten du skal bygge på. Gjenboere er de som bor på eiendom som er skilt fra byggetomten med en vei, gate, elv eller annet areal.

Frist for naboer og gjenboere til å komme med merknader/kommentarer til nabovarselet er minimum to uker.

Digitale løsninger gir deg flere muligheter og gjør det raskere og enklere å varsle naboene dine. Velger du å varsle manuelt, må du oppsøke naboene dine og du må samle og sende alle kvitteringer selv.

Varsler du manuelt selv bruker du disse:

Nabovarsel pdf 

Kvittering for nabovarsel pdf 

Slik søker du

Søknad om fradeling skal inneholde følgende:

Vedlegg som må følge søknaden

  • Opplysninger gitt i nabovarsel
  • Kvittering for nabovarsel
  • Kart som viser arealet som ønskes fradelt
  • Dersom tiltaket krever adkomstveg, vann- og avløpsanlegg over annen eiendom, må samtykke fra berørte grunneiere legges ved
  • Dersom tiltaket er byggetomt hvor bygning skal ha innlagt vann, må søknad om utslippstillatelse innleveres samtidig med fradelingssøknaden. Utslippstillatelsen må være godkjent før fradelingssøknaden tas opp til sluttbehandling.

 

Arealoverføring eller grensejustering

En arealoverføring gjøres når arealet som overføres er for stort til at det kan grensejusteres, dvs. arealet økes eller reduseres med over 5 %. Arealoverføring kan bare skje mellom eiendommer på samme "nivå" i matrikkelen, for eksempel mellom to grunneiendommer. Kommunen holder en oppmålingsforretning og fører de nye grensene i matrikkelen, samt sender arealoverføringen for tinglysing. 

Pantefrafall 
Dersom eiendommen som skal avgi areal er belånt eller har andre panteheftelser må kommunen få bekreftelse fra bank/panthaver på at pantefrafall vil bli gitt på det arealet som avgis. Denne bekreftelsen må være skriftlig (e-post eller brev) og sendes kommunen før vedtak er fattet i saken. Arealoverføringen vil ikke kunne tinglyses før det er ordnet opp i heftelser. 

Grensejustering
Dersom det er ønske om å overføre små arealer mellom eiendommer skal du søke om grensejustering. For eksempek dersom du får økt eller redusert arealet med inntil 5 % eller maksimal areal som skal justeres er 500 kvm. Grensejusteringer blir ikke tinglyst og kan gjøres mellom alle typer eiendommer, og blir ikke tinglyst. Kommunen registrerer de nye grensene i matrikkelen.