Beredskapsteam mot mobbing

Levekårsutvalget i Lyngen oppnevnte i møte 9.desember 2015 beredskapsteam mot mobbing i skoler og barnehager i Lyngen. Leder: Anette Holst. Tlf: 40028559.

Formålet er å hjelpe foreldre, elver, skole og barnehage i de vanskeligste mobbesakene. Vedlagt finner du prosedyrene for beredskapsteamet.

 Prosedyre for beredskapsteam mot mobbing i skolene og barnehagene i Lyngen

Opplæringslova §9a 

Formål:

Å hjelpe foreldre og familier som opplever mobbing i de vanskeligst og tyngste mobbesakene gjennom et beredskapsteam som er tilgjengelig for elever, foreldre, helse og barnehager/skoler.

 

Deltakere:

 • Leder: Oppvekstsjef
 • Helsesøster
 • 2 skoleledere/rådgivere
 • 1 barnehageleder
 • 1 barnevernspedagog
 • kommunepsykolog
 • PPT som veileder

 

 

Hvem kan ta kontakt med beredskapsteamet? Foreldre, elever, skoler, barnehager, helsesøstre

Tiltak

Ansvar

Deltakere

Gjøremål

Tid

1. Melding til beredskapsteamet

Leder

Beredskapsteamet 

Innkalle beredskapsteamet. Informere om saksgang

Innen 2 d 

2. Orienteringsmøte med foreldre og barn 

Beredskapsteamet

Foreldre,barn, beredskapsteam

-Gi informasjon om beredskapsteamet

og hva teamet kan bidra med.

-Sette seg inn i saken og avgjøre om den skal behandles

-Innkalle til hovedmøte dersom saken skal behandles 

Innen 5 d

3.Formøte

Beredskapsteamet

Skole/barnehage og beredskapsteam

Møte med skolen/barnehagen

-informasjon om hva foreldre har sagt

-skolen informerer om hva som er gjort

-drøfte realistiske tiltak 

Innen 5 d

4.Hovedmøte

Beredskapsteamet

Foreldre, barn, skole/barnehage

Innkaøøe til felles møte med alle parter. Formål: felles forståelse.

-hva er utfordringa?

hva er realistiske tiltak

Innen 8 d

5. Hovedmøte del 2

Beredskapsteamet

beredskapsteamet

Drøfte mulige tiltak. Fatte vedtak: hvem, hva, frister

Innen 8 d

6.oppsummeringsmøte

Beredskapsteamet

Foreldre, barn, skole, barnehage, beredskapsteam

Informere om vedtak. videre prosess

Innen 10 d

 

Aktuelle tiltak kan være:

 • Vennskapsring
 • Ekstra lærerressurs
 • Ekstra assistentressurs
 • Endrede inspeksjonsrutiner
 • Observasjon
 • Videre henvisning
 • Forpliktende klassemiljøtiltak
 • Obligatoriske samtaler med ulike fagpersoner
 • Stopp-samtaler
 • Utvidet hjem-samarbeid
 • Foreldremøter
 • Foreldresamtaler
 • Informasjon
 • Mobbeombud