1.         Dersom foreldre/foresatte mener elevene må ha fri for kortere eller lengre perioder, skal det sendes skriftlig begrunnet søknad til skolen. Søknaden må rettes i forkant av permisjonen, og sendes så tidlig at skolen får mulighet til å vurdere grunnlaget for søknaden. Ved permisjoner utover 2 dager må søknaden være skolen i hende 14 dager før planlagt permisjonsstart, med mindre det oppstår akutte behov.
 
2.         Søknader for til og med to dager avgjøres av kontaktlærer. Søknader for tre eller flere dager rettes til og avgjøres av rektor. Søknadene skal være begrunnet. Det søkes
via Visma flyt skole, foresattportalen.
 
3.         Skolen skal vurdere hvorvidt det er forsvarlig at eleven får permisjon. Permisjon for elever er ikke en rettighet foreldre har, men en mulighet. (Jmfr. Opplæringslovens §2-11). Videre har elever som tilhører et trossamfunn utenfor Den norske kirke rett til å være borte fra skolen de dagene trossamfunnet deres har helgedager. 
Permisjon til elever med mer enn 10 % fravær på søknadstidspunktet kan ikke innvilges med mindre det foreligger særskilte grunner. Et vedtak om permisjon er et enkeltvedtak som kan påklages. Klageinstans er Statsforvalteren.
 
4.         Det er et vilkår for retten at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i 
permisjonstiden, slik at eleven kan følge med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstiden er ute. En permisjon som er gitt avkorter elevens rett til grunnskoleopplæring tilsvarende.
 
5.         Skolen innvilger normalt ikke permisjon før høstferien i 1.klasse.
 
6.         Skolen innvilger normalt ikke velferdspermisjoner for samlet mer enn 3 dager i vårsemesteret i 10. klasse.
 
7.         Skolen innvilger normalt ikke mer enn 10 skoledager permisjon i løpet av et skoleår. Dette kan være permisjoner til sydentur, idrettsarrangement, familiebesøk, legebesøk,
Tannlegebesøk.        
 
8.         Forskrift til opplæringslova §3-38 regulerer føring av fravær på vitnemålet. For 8.-10.klasse føres alt fravær på vitnemålet.
Etter skriftlig søknad kan inntil 10 dager av godkjente permisjoner og sykefravær utover 3 dager slettes fra vitnemålet. Søknad om sletting av fravær på vitnemålet sendes skolen uoppfordret innen 1.juni.
 
9.         Fravær som ikke er godkjent på forhånd registreres som ugyldig fravær.
Om en permisjon er forsvarlig eller ikke må avgjøres ut fra hensynet til elevens opplæring. Det må vurderes om eleven totalt sett får en forsvarlig grunnskoleopplæring, selv om søknaden om permisjon innvilges. I den vurderingen er det relevant å legge vekt på om eleven får opplæring i permisjonstiden. Den opplæringen eleven mister i forbindelse med permisjon, har eleven ikke rett til å få erstattet senere (Fra Utdanningsdirektoratets tolkningsuttalelse til Oppll. § 2-11)