Råd og veiledning fra ergoterapeut

En ergoterapaut kan hjelpe deg med:

  • utprøving og vurdering, tilpasning og opplæring/trening i bruk av tekniske hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon
  • tilrettelegging og rådgiving ved endring av bolig og i boligplanlegging

Tilskudd fra husbanken

Husstander, enkeltpersoner og eldre med nedsatt funksjonsevne som har behov for å tilpasse boligen sin for å kunne bli boende i boligen over tid, kan søke tilskudd.

Det er kommunene som tildeler tilskudd. Størrelsen på tilskuddet kommer an på tilgjengelige midler i kommunen, samt en helhetsvurdering av økonomi, behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger.

Hva omfatter tilskuddet?

Tilskuddet kan omfatte enkle tiltak til større ombygginger. For eksempel:

  • Utvendig terrengarbeid der det er behov for tilgjengelighet.
  • Påbygging/ombygging for å få alle nødvendige rom på ett plan.
  • Utvide døråpninger/rom/korridorer og bytte dører, inkludert branndør.
  • Fjerne terskler og terskelplater.
  • Installere eller tilrettelegge for velferdsteknologi.
  • Annet arbeid som er nødvendig for at personer med nedsatt funksjonsevne kan fortsette å bo hjemme.

Du kan lese mer om tilskuddsordningen og sende søknad på husbankens nettside