Aktuelle søkere bes sette seg inn i disse retningslinjene før en evt søknad sendes.

I søknaden om boligtilskudd som sendes post@lyngen.kommune.no må følgende dokumentasjon vedlegges:

  •  beskrivelse av prosjektet
  •  kostnadsoverslag
  •  finansieringsplan

Det må i tillegg gis opplysninger om hvem som er med på søknaden, nåværende bosituasjon, har søker eid bolig i Lyngen kommune og har noen av søkerne mottatt boligtilskudd fra Lyngen kommune tidligere.

Kommunestyret vil gi økonomisk ramme til denne tilskuddsordningen. Søknader behandles fortløpende inntil bevilgede midler er brukt opp.

Ved bygging av ny bolig vil søknaden bli behandlet såfremt tilskuddsordningen er gjeldende på søknadstidspunktet. Bygging av boligen må være igangsatt innen 1 år etter at vedtak om tilskudd er innvilget. Tilskuddet vil bli utbetalt ved fremvisning av ferdigattest.

Søknadsbehandling er delegert rådmannen og regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven

Søknadsskjema fylles ut og sendes inn sammen med etterspurt dokumentasjon. Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Retningslinjer for tildeling av boligtilskudd gjeldende fra 1.1.23.pdf

Søknad om boligtilskudd Lyngen kommune.docx PDF document ODT document

Skulle det være behov for ytterligere opplysninger kontakt:

Halvard Samuelsen (40028539 – halvard.samuelsen@lyngen.kommune.no) eller Sigmund Forfang (95261466 – sigmund.forfang@lyngen.kommune.no )