Spesialundervisningen skal være tilpasset elevens behov og kan f.eks. innebære at:

  • eleven jobber etter andre læringsmål
  • en egen lærer eller assistent følger opp eleven (enkelttimer eller hele skoledagen)
  • eleven bruker tilpasset utstyr eller egne lærebøker

Før det kan fattes vedtak om spesialundervisning, skal det foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). 

Du kan lese mer om rettigheter og skolens ansvar for spesialundervisning på UDIR PPT og spesialundervisning – rettigheter (udir.no)

Slik får du hjelp

Hvis du som forelder eller foresatt er bekymret for at barnet ikke får tilfredsstillende utbytte av skolegangen? Da bør du kontakte skolen for å undersøke om barnet ditt kan ha rett til spesialundervisning.  Du kan lese mer om saksgangen hos UDIR. Spesialundervisning – saksgang (udir.no

PPT Lyngen

PPT for Balsfjord, Storfjord og Lyngen har kontorsted i Torgveien 6, 9040 Nordkjosbotn.

Post sendes til : Balsfjord Kommune, PPT, Rådhusgata 11,9050 Storsteinnes

Kontaktinformasjon

Telefon: 77 72 26 20 
Bildetelefon: 77 72 26 29

e-post: postppt@balsfjord.kommune.no
Tjenesteleder: Renate Brox

Vårt sentralbord er betjent slik:
Mandag 08:00 - 16:00
Onsdag 08:00 - 16:00
Fredag  08:00 - 15:00

PPTs oppgaver

Det står i lover, forskrifter, stortingsmeldinger og andre utgreiinger at PPT skal gi ytelser til alle aldersgrupper, med et stort spekter av vansker av forskjellig art.

Her nevnes bla:

• PP-tjenesten skal kartlegge vansker og skrive sakkyndige tilrådinger om tiltak.

• PP-tjenesten skal gi råd, veiledning og direkte hjelp.

• PP-tjenesten skal arbeide i forhold til system, det vil vanligvis si pedagogiske system som barnehager, skoler eller mindre enheter som klasser og personalgrupper.

• PP-tjenesten skal være tilvisende instans til hjelpetilbud i 2. og 3.linje som helsetjeneste, Bup, habiliteringstjeneste, kompetansesentre og andre etater i kommunen.

• PP-tjenesten er også tiltenkt en koordinerende funksjon i det lokale hjelpeapparat for barn, ungdom og voksne med særskilte behov.

• PPT skal samarbeide med andre etater.

PP-tjenesten skal ta imot meldinger fra foreldre, fra barn/ungdommer sjøl, fra personale i barnehage og grunnskole, fra andre hjelpetjenester i kommunen som barnevern, helsetjeneste og arbeidskontor.

Logoped skole

Terese Georgsen: skole-afasi. Arbeidssted Eidebakken skole. Tlf. 400 28 577