Lyngen er en av pilotkommunene i TØRN-prosjektet.Tørn er finansiert av Helsedirektoratets tilskuddsordning «Forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i omsorgstjenestene».

Prosjektet er tiltak under kompetanseløft 2025, og er et virkemiddel for å nå intensjonene i Leve hele livet – reformen. En viktig forutsetning for dette er å organisere de kommunale helse- og omsorgstjenestene slik at det blir bedre kontinuitet og kvalitet i tjenestetilbudet med smidigere overganger, færre å forholde seg til for dem som mottar tjenester, og høy pasientsikkerhet.

Dette arbeidet utfordres av en utpreget deltidskultur, en høy andel ansatte uten formell helsefaglig kompetanse, stadig økende forventninger fra brukere og innbyggere, endringer i demografi med flere eldre med sammensatte og komplekse sykdomsbilder, og utfordringer i mange kommuner med å rekruttere og beholde helsepersonell. Forsøkene i Tørn-prosjektet skal bidra til å øke heltidsandelen samt andelen ansatte med formell helsefaglig kompetanse i omsorgssektoren.

Les mer om TØRN proskeltet KS nettsider