Målgruppe

 • Personer som bor eller oppholder seg i Lyngen kommune og som har psykiske helseplager, og/eller rusutfordringer

 • Nettverk for pårørende

 • Samarbeidspartnere (f.eks. fastlege, NAV, spesialisthelsetjenesten med flere)

 • Gravide med rusutfordringer

Hvordan komme i kontakt med oss

 • Henvisning fra din fastlege

 • Henvisning fra spesialisthelsetjenesten

 • Henvisning fra NAV

 • Du kan selv ta kontakt med oss, enten pr. telefon eller ved oppmøte

 • I tilfelle en annen tar kontakt på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt fra deg

Hva kan vi hjelpe deg med

 • Individuelle støttesamtaler på kontor eller i hjemmet

 • Oppfølging i forbindelse med innleggelse i institusjon, og hvis du har behov for hjelp når du kommer hjem

 • Legemiddelassistert behandling (LAR)

 • Koordinering av ulike tjeneste tilbud, og oppfølging av personer med behov over tid

 • Etablering av basisgruppe sammen med fastlege og NAV rundt personer med sammensatte behov

 • Hjelp til å finne sosiale aktiviteter

 • Råd og veiledning til deg og/ eller dine pårørende

 • Hjelp til administrering av medikamenter det det er behov

 • Gruppebaserte aktiviteter

Pakkeforløp - samarbeid mellom UNN og kommunene

Fra 1. Januar 2019 ble det innført pakkeforløp for psykisk helse og rus - barn, unge og voksne. Det er tre pakkeforløp som er tatt i bruk.

Det er: -- Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge.

            - Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne.

            - Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

I kommunen kan en kontakte Koordinerende enhet som holder til på Lyngstunet. Koordinerende enhet skal sørge for en forløpskoordinator i kommunen som skal bidra til sammenhengende pasientforløp og oppfølging uten unødig ventetid.

Pakkeforløp psykisk helse og rus - samhandling mellom kommunene og Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf