Når du fyller ut søknaden om helse- og omsorgstjenester ber vi deg om å gjøre følgende: 

  • Beskriv så godt som mulig hvilke behov du har og hvilken hjelp du mener at du trenger.
  • Legg ved relevante dokumenter som viser hjelpebehovet ditt, blant annet en legeattest.
  • Skriv under på søknaden.

Det er den som søker om hjelp som må skrive under på søknaden. Hvis verge eller fullmektig skal gjøre det, må en kopi av fullmakt eller vergeoppnevning legges ved i søknaden første gang man søker om tjenester. Trenger du veiledning til utfylling av skjema tar du kontakt.

Sende inn søknad

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Koordinerende enhet

Kjosveien 20, 9060 Lyngseidet,

eller den kan leveres på Lyngstunet i 1. etg.

Hva skjer etter at du har sendt søknad?

Hvis du søker om en helse- og omsorgstjenester for første gang er det vanlig at det kommer noen hjem til deg på et kartleggingsbesøk for å utrede søknaden. Dette besøket skal avklare bakgrunnen for søknaden, og sammen med deg finne ut av dine behov og hvilke løsninger som er best for deg. For å vurdere om du har rett til helse- og omsorgstjenester vil vi kunne innhente helseopplysninger fra fastlegen din.

Saken din blir deretter lagt fram i tiltaksteamet. Tiltaksteamet er tverrfaglig team bestående av: 

  • koordinator for tiltaksteamet
  • fysioterapeut,
  • ergoterapeut
  • enhetslederne i hjemmetjenesten i indre og ytre Lyngen
  • enhetslederne på Lyngstunet (langtid, korttid og psykisk helse)
  •  kommuneoverleg
  •  I tillegg blir andre fagfolk kalt inn ved behov.

Tiltaksteamet er organet som fatter vedtaket. Det er et eget tiltaksteam som behandler saker som omhandler barn og unge. Fast deltar koordinator for tiltaksteamet og ergoterapeut. For øvrig innkalles fagfolk som er relevante for sakene som skal tas opp.

Du vil få et skriftlig vedtak, men det kan hende at tjenester blir satt i verk før vedtaket kommer. Du vil få informasjon om det tar lenger tid enn 4 uker før vedtak blir fattet.

Du har rett til å klage på vedtaket. Informasjon om dette finner du i vedtaket. Klager sendes til det organ som har fattet vedtak og klagefrist er tre uker etter at vedtak er mottatt.