Kommunal beredskap
Kommunen skal ivareta befolkningens sikkerhet gjennom forebyggende arbeid og beredskap. Dette innebærer bl.a. å ta hensyn til fare for flom eller skred i arealplanlegging og behandling av byggesaker basert på en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Kommunene skal også ha en beredskapsplan med planer for evakuering og befolkningsvarsling basert på denne analysen. Statsforvalteren har det overordnede tilsynsansvaret for disse planene.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har en sentral rolle i beredskapen for flom og skred. Det er NVE som foretar vurderingen om hvorvidt et område er trygt i forhold til flom eller skred, og som har ansvaret for overvåking av et utrygt område. NVE er rådgiver for kommuner og politimyndighetene ved flom- eller skredulykker.

Krisesituasjoner
I krisesituasjoner er det som oftest innbyggerne i kommunen som får kjennskap til skred, flom eller andre ulykker først. I tilfeller der det er fare for liv og helse er det nødetatene som skal kontaktes. Du kan også kontakte oss direkte på vakttelefonen 400 28 634.

Under kriser og katastrofer vil kommunens kriseledelse kontaktes av nødetatene, og iverksetter i samarbeid med nødetatene tiltak for å beskytte befolkningen og sørge for å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner. Det kan f.eks. være evakuering av innbyggere, gjenopprettelse av veiforbindelse, sørge for husvære og forpleining til evakuerte innbyggere og/eller hjelp fra kommunens psykososiale støttegruppe ved behov.

Kriseinfo.no er en nettportal som formidler viktig informasjon fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser.