Om tjenesten

Kommunepsykologen har et individ- og folkehelserettet fokus, og skal arbeide for å ivareta barn, ungdom og voksnes psykiske helse. Dette innebærer blant annet kartlegging, behandling av lettere psykiske vansker og rådgivning.

 

Hos kommunepsykologen kan du få tilbudt helsehjelp dersom du opplever lette, moderate eller alvorlige psykiske vansker. Slike vansker kan blant annet innebære angst, depresjon, rusproblematikk, spisevegring, problemer knyttet til skolen eller sosiale vansker.

Siden kommunepsykologen primært skal jobbe forebyggende, tilbys det i utgangspunktet 1-5 samtaler over en kortere periode. Ungdom og voksne kan henvende seg direkte til kommunepsykologen dersom de ønsker individuelle samtaler. Det samme gjelder foresatte eller pårørende. Kommunepsykologen har taushetsplikt, og journalføringsplikt ved gitt helsehjelp.

 

Kommunepsykologen samarbeider tett med andre kommunale tjenester som barnehage, skole, helsestasjon, legetjenesten, barnevernstjenesten og Aktiv Lyngen. Disse kobles ofte på for samarbeid og/eller videre oppfølging. Ved behov for oppfølging av psykisk helsehjelp av spesialisthelsetjenesten, vil psykologen i samarbeid med fastlege, kunne være behjelpelig med henvisning til spesialisthelsetjenesten, f.eks. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

 

I tillegg til individuelle samtaler, skal kommunepsykologen også arbeide systemrettet ved å tilby råd, veiledning og undervisning til kommunalt ansatte. Kommunepsykologen i Lyngen skal også samarbeide med kommunepsykologer i nabokommunene.

Kommunepsykologens arbeidsområder

Stortinget har vedtatt at alle norske kommuner skal tilby psykologkompetanse innen 2020. I Lyngen kommune har vi 2 kommunepsykologer fast ansatt i 100% stilling.

For tiden har tjenesten noe begrenset kapasitet grunnet prosjekt og fravær, og det er best å kontakte psykologene via mail.

 

Eva Henriksen jobber 50% med barn og unge, og 50% med voksne. Tjenesten er organisert under Helse- og omsorgsetaten. Eva kan kontaktes for problemstillinger relatert til barnehagebarn, videregåendeelever/ung voksen og voksne. Hun er involvert i tverrfaglig samarbeid relatert til Aktiv Lyngen/prosjektet «Gode valg», flyktning tjenesten og kommunens psykososiale kriseteam.

Hun kan også kontaktes ved behov for samtale i Lyngen, på Nordkjosbotn eller i Tromsø.

 

Ellen Helsing jobber for tiden med forprosjekt Fact-Ung samt veiledning i enkeltsaker barn og unge.

Tjenesten er organisert under etaten for oppvekst og kultur. Hun kan kontaktes for problemstillinger relatert til grunnskoleelever  og er del av mobbeteamet, foreldreveiledningsteamet og Aktiv Lyngen.

 

 

Kontaktinformasjon

Kommunepsykologene har hovedkontor i «Myra» på Lyngseidet, og har ordinær arbeidstid mandag til fredag, kl. 08.00-15.00. Du kan ta kontakt via telefon eller mail.
 

Forventet responstid er 1-2 arbeidsdager. Vi har som mål at man får tilbud om samtale, veiledning eller hjelp fra annen tjeneste innen 5-10 arbeidsdager. 
 

Viktig: Ved behov for tettere oppfølging over lang tid pga. psykiske vansker, er fastlege riktig person å kontakte først. Ved behov for akutt hjelp kontakt legevakt.
 

Eva Henriksen: Mobil: 400 28 515. Mail: eva.henriksen@lyngen.kommune.no

Ellen Helsing: Mail: ellen.helsing@lyngen.kommune.no

Besøksadresse: 2.etg i LSS-bygget i Myra, Lyngseidet.

Postadresse: Strandveien 24, 9060 Lyngseidet.

Trenger du noen å snakke med utenom ordinær åpningstid, og uten at du tenker det er akutt, anbefaler vi at du besøker denne siden:
Trenger du noen å snakke med? - Norsk Psykologforening (psykologforeningen.no)
Her finner du oversikt over ulike telefon- og nettjenester som kan være til hjelp.