Lyngen kommune sitt økonomireglement ble vedtatt av kommunestyret 13. juni 2019.

Reglementet er overordnet og styrende både for folkevalgte organer og administrasjonen.

Formålet med et økonomireglement er å:

  • bidra til at kommunen forvalter økonomien slik at økonomisk handleevne blir ivaretatt over tid
  • sørge for tilfredsstillende planlegging, rapportering og oppfølging ved hjelp av økonomisk styringsinformasjon
  • bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen som sikrer god ressursutnyttelse og god kontroll