Formålet med midlene er at lag og foreninger skal kunne tilby et allsidig spekter av aktivitetstilbud for innbyggerne i Lyngen kommune. Tilskuddsordningen skal bidra til økt aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte foreninger som driver med idrett, fysiske aktiviteter eller kulturaktiviteter - særlig for barn og unge.  

Søknaden fremmes på vedlagte søknadsskjema med de vedlegg som er angitt. Skjemaet må være tilfredsstillende utfylt og signert. Medlemstallet må bekreftes av lagets revisor eller 2 styremedlemmer og legges ved søknaden.

Søknadskategorier

Gruppe I:         Tilskudd kultur og andre formål til lag og organisasjoner. Kr. 85 000 er øremerket idrettslag tilknyttet NIF. Kr. 35 000 til andre formål. 

Gruppe II:        Tilskudd til festivaler kr. 20.000. Levekårsutvalget gis fullmakt til å endre punktet ved behov, f.eks. til deltakelse på kurs og konferanser.

Gruppe III:       Frie midler – gjenstående midler for tildeling er kr. 110 000

Krav til søker

Lokale lag og organisasjoner som driver med idrett, kultur eller lignende aktiviteter for innbyggere i Lyngen kommune, kan søke tilskudd. Kun lag og organisasjoner registrert med adresse i Lyngen, er berettiget tilskudd. Som idrettslag regnes lag og foreninger som er registrert som medlem i Norges idrettsforbund (NIF).

Saksbehandling

Lyngen idrettsråd gir innstilling på fordeling av aktivitetstilskudd og anleggstilskudd på søknader fra sine medlemslag. Levekårsutvalget fatter vedtak og Lyngen formannskap er klageinstans.

Søknadsskjema