Lyngseidet

Formingsveileder Lyngseidet områdeplan 190606.pdf

Merknadsbehandling områdeplan Lyngseidet.pdf

Planbeskrivelse områderegulering Lyngseidet.pdf

Områdeplan for Lyngseidet ble vedtatt 10.08.20 av Lyngen kommunestyre jf. § 12-12 i plan- og bygningsloven. Planen setter føringer for framtidig utvikling av Lyngseidet sentrum, med bedre tilrettelegging for boliger, næring, og myke trafikanter.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Illustrasjonsplan.pdf

Koppangen

Planen ble vedtatt med en uløst innsigelse fra Sametinget. Arealer det ikke er knyttet innsigelse til er gitt rettsvirkning iht. plan- og bygningsloven § 12-12 jf. § 12-13 1. ledd. Arealer det er knyttet innsigelse til oversendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.

Dokumentene kan lastes ned her:

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens §1-9, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29 påklages til Fylkesmannen innen 3 uker. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Lyngen kommune, Strandvegen 24, 9060 Lyngseidet eller post@lyngen.kommune.no innen 10. november 2017. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3, må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Vollnes industriområde/ Furuflaten sør

Reguleringsplanen legger til rette for utviding av industriområdet og kai på Vollnes.

 

Plandokumentene:

 

Vedtaket kan i henhold til Plan- og bygningslovens §1-9, jf.
Forvaltningsloven §§ 28 og 29 påklages til departementet innen 3 uker. Eventuelle klager
framsettes skriftlig og sendes Lyngen kommune, Strandvegen 24, 9060 Lyngseidet, eller
post@lyngen.kommune.no innen 27.oktober 2017. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning
etter plan og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3, må fremsettes senest tre år etter denne
kunngjøring.

Hytteområde på gnr. 110/ bnr. 1

Reguleringsplanen legger opp til 33 fritidsboliger og 6 utleiehytter.

Plandokumentene kan lastes ned her:

Lyngen kommunestyre vedtok i møte den 14.06.2017, sak 38/17 detaljreguleringsplan for eiendommen gnr. 110/bnr. 1.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, jf. forvaltningslovens §§ 28 og 29 påklages til fylkesmannen innen 3 uker. Eventuelle klager framsettes skriftlig til Lyngen kommune, Strandvegen 24, 9060 Lyngseidet, eller popst@lyngen.kommune.no innen 14. juli. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Eiendommen gnr. 107/bnr. 2, Russelv

Plandokumentene kan lastes ned her:

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, jf. forvaltningslovens §§ 28 og 29 påklages til fylkesmannen innen 3 uker. Eventuelle klager framsettes skriftlig til Lyngen kommune, Strandvegen 24, 9060 Lyngseidet, eller popst@lyngen.kommune.no. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Lenangsøyra hamn

Reguleringsplan med tilhørende dokumenter kan lastes ned her:

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til Plan- og bygningslovens §1-9, jf. Forvaltningsloven §§ 28 og 29 påklages til departementet innen 3 uker. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Lyngen kommune, Strandvegen 24, 9060 Lyngseidet, eller post@lyngen.kommune.no innen 18. juli 2016. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3, må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Tyttebærvika industriområde

Lyngen kommunestyre vedtok i møte 14.06.2016, sak 44/16, reguleringsplan for Tyttebærvika industriområde. Det regulerte området ligger i Kjosen, ca. 10km vest for Lyngseidet. Reguleringsplanen legger til rette for utvidelse av steinbruddet, tilrettelegging for eksisterende og ny næringsvirksomhet, samt revisjon av infrastrukturen i området.

Reguleringsplan emd tilhørende dokumenter:

 

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til Plan- og bygningslovens §1-9, jf. Forvaltningsloven §§ 28 og 29 påklages til departementet innen 3 uker. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Lyngen kommune, Strandvegen 24, 9060 Lyngseidet, eller post@lyngen.kommune.no innen 18. juli 2016. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3, må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Eidebakken gravplass, gnr./bnr. 84/1, 85/1, 7, 24 - Eidebakken, Lyngen kommune

Dokumentene kan lastes ned nedenfor:

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til Plan- og bygningslovens §1-9, jf. Forvaltningsloven §§ 28 og 29 påklages til Fylkesmannen innen 3 uker. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Lyngen kommune, Strandvegen 24, 9060 Lyngseidet, eller post@lyngen.kommune.no innen 30. mai 2016. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3, må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Lenangsøyra kirkegård, gnr. 112/ bnr. 77 – Lenangsøyra, Lyngen kommune

Lyngen kommunestyre vedtok i møte den 27.04.2016, sak 30/16, reguleringsplan for Lenangsøyra kirkegård. Reguleringsområdet ligger ca. i luftlinje nord for fergeleiet på Svensby. Områdeplanen legger til rette for utvidelse av Lenangsøyra kirkegård.

Dokumentene kan lastes ned nedenfor:

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til Plan- og bygningsloven § 1-9, jf. Forvaltningslovens §§ 28 og 29 påklages til fylkesmannen. Eventuelle klager rettes skriftlig til Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet, eller til post@lyngen.kommune.no innen 30. mai 2016. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3, må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Hyttefelt 107/2, Russelv, Lyngen kommune

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av reguleringsendring for hyttefelt på eiendommen 107/2 i Russelv, Lyngen kommune.

Planområdet er knyttet til fylkesveg 312 og ligger like sør for Russelva i Nord-Lenangen. Forslag til endringer er nærmere beskrevet på neste side.

Området er tidligere regulert og delvis utbygd. Det stilles derfor ikke krav om konsekvensutredning.

Berørte grunneiere og sektormyndigheter er tilskrevet. 

Eksisterende plankart med forslag til endring kan finnes her.

 

Merknader eller kommentarer til planarbeidet kan sendes elektronisk via e-post:  shogtun@hotmail.com eller til Høgtuns Plankontor AS, Sommersetlia, 9143 Skibotn, innen 19. desember 2015. Ring Høgtuns Plankontor AS, tlf. 908 34114 for nærmere informasjon eller spørsmål.

Kirkhammaren hyttegrend

Kommunestyret vedtok i møte 18.06.2015, sak 40/15, reguleringsplan for Kirkhammaren hyttegrend gnr. 100/ brn. 4, 8 og 10.

Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Kommunestyrets vedtak

 

Arnenga hytteområde gnr/bnr 110/3 Lyngen

Vedtatt plankart i målestokk 1:2500

Bestemmelser PDF document ODT document

Planbeskrivelse

Kommunestyret vedtok i møte sluttbehandling av reguleringsplan for Arneng hytter, sak nr 15/13 reguleringsplan Arnenga hytteområde gnr/bnr 110/3.

Formannskapets behandling

Kommunestyrets vedtak

Planen omfatter området vist på kartutsnittet, i planen inngår også veg over eiendom gnr/bnr 110/1.

Verneområder

Naturvernloven er et viktig virkemiddel for å sikre det biologiske mangfoldet i naturen for framtida. Gjennom den kan vi sikre sårbar natur, ta vare på sjeldne og typiske naturtyper, plante- og dyrearter og deres leveområder.

 

Naturvernloven gir hjemmel for opprettelse av ulike former for områdevern.

Naturen kjenner ingen grenser, og må forvaltes i et nasjonal og internasjonalt perspektiv. Norge har inngått flere internasjonale forpliktelser om vern av arter og deres leveområder.

Naturvernloven brukes der det er naturverdier som har internasjonal, nasjonal og regional verneverdi. Lokalt viktige naturområder kan vernes ved bruk av plan- og bygningsloven. Alle verneområdene i Lyngen er vernet etter naturvernloven.

Lyngen kommune har følgende verneområder:

·       Sør-Lenangsbotn naturreservat

·       Stormyra naturreservat

·       Karnes naturreservat

·       Årøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning

·       Lyngsalpan landskapsvernområde