A
Abortsøknad - før tolvte svangerskapsuke
Adopsjon
Adressetildeling
Allemannsretten
Arealoverføring
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Besøkshjem
Bolig - oppføring av ny bolig
Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til tilpasning
Bostøtte
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistanse
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

D
Dagtilbud - aktivitetstilbud
Den kulturelle skolesekken
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Elevenes fysiske skolemiljø
Elevenes psykososiale skolemiljø
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Familiebarnehage - etablering og drift
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Film og video - konsesjon for framvisning
Forskuddsskatt - betaling og innkreving
Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - betaling og innkreving
Fosterhjem/Å være fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning/melding
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi

G
Grensejustering
Grunnlån
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Helsestasjon
Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten
Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie
Hjemmeundervisning

I
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerinitiativ

J
Jegerprøven

K
Karakterer - klageadgang
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bolig
Kommunal planlegging - medvirkning
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Kulturskole - opptak
Kunnskapsprøven - alkoholloven

L
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt

M
Matombringing
Melding til barnevernstjenesten
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N
Nabovarsel
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Omsorgsovertakelse av et barn
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Permisjon fra grunnskoleopplæring
PP-tjenesten
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykiske helsetjenester

R
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Renovasjon
Restskatt - betaling og innkreving
Rusmiddelmisbrukere - tiltak

S
Salgsbevilling alkohol
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre
Selvbygger
Serveringsbevilling
Skjenkebevilling alkohol
Skjenkebevilling alkohol - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning
Skogfond
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skoleskyss
Skolestart
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Startlån bolig
Statlige spillemidler til idrettsformål
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold

T
Tekniske hjelpemidler - utlån
Tidligpensjon for jordbrukere
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Tros- og livssynssamfunn - tilskudd
Trygghetsalarm

U
Ulykkesforsikring for elever
Utslippstillatelse

V
Vaksine
Vaktmester - ambulerende
Vald - godkjenning
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd