Steg 1: Plangrunnlag

For å finne ut hva som er tillatt på eiendommen din, må du sette deg inn i regler, planer og bestemmelser som gjelder for din eiendom. Selv om du kun har et lite byggeprosjekt, kan det nemlig ha store konsekvenser for omgivelsene.

Kommunekart finner du:

 • reguleringsplan
 • kommuneplan
 • eiendomsgrenser

Steg 2: Hvor stort kan du bygge?

Skal du bygge noe? Stort eller smått? Husk at du må holde deg innenfor det som kalles tillatt grad av utnytting. Det bestemmer hvor stor del av eiendommen du har lov å bygge på. Bruk denne veilederen for å være sikker på at du ikke bygger for stort.

Veiviser hvor stort kan du bygge

Steg 3: Hva har du lov til å gjøre på eiendommen og hva må du ta hensyn til?

Sett deg godt inn i situasjonskart, planer og planbestemmelser som gjelder eiendommen din. Disse gir svar på om du bør endre plassering, utforming, høyde eller størrelse på grunn av:

 • byggegrenser
 • avstand til vann- og avløpsledninger
 • avstand til bil-, gang- eller sykkelvei
 • avstand til naboeiendom
 • flom- og skredområde
 • sjeldne plante- og dyrearter
 • krav til farge- eller materialbruk

Hvis du ønsker å bygge noe som ikke er i tråd med planer, bestemmelser eller andre regler som gjelder eiendommen din, må du søke om dispensasjon.

Hvis du er nødt til å søke om dispensasjon, må kommunen vurdere om de kan gjøre et unntak fra den planen eller bestemmelsen som hindrer deg i å bygge slik du ønsker.

Steg 5: Nabovarsel

Dersom du skal sette opp noe som krever byggetillatelse, må du varsle naboer og gjenboere. Naboer er de som bor på eiendom som grenser til tomten du skal bygge på. Gjenboere er de som bor på eiendom som er skilt fra byggetomten med en vei, gate, elv eller annet areal.

Frist for naboer og gjenboere til å komme med merknader/kommentarer til nabovarselet er minimum to uker.

Digitale løsninger gir deg flere muligheter og gjør det raskere og enklere å varsle naboene dine. Velger du å varsle manuelt, må du oppsøke naboene dine og du må samle og sende alle kvitteringer selv.

Varsler du manuelt selv bruker du disse:

Nabovarsel pdf 

Kvittering for nabovarsel pdf 

Steg 6: Send inn komplett søknad

Lyngen kommune anbefaler at du bruker eByggesøk fra Norkart  for å sende inn byggesøknad. eByggesøk sender inn søknaden med nabovarsel digital til Lyngen kommune. Tjenesten forhåndsutfyller felter hvor det er mulig, og veileder deg igjennom byggesøknaden. Ved å bruke eByggesøk fjerner du mange av de vanlige mangelfeilene i byggesøknader, dette vil gi deg kortere behandlingstid. 

Ønsker du å sende byggesøknad uten å bruke Norkart sin løsning:

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett pdf

Husk at du også må sende inn:

Søknaden kan bli avvist, og du belastes med et gebyr dersom:

 1. den mangler gnr/bnr, underskrift, tegninger med mer
 2. den mangler dispensasjon eller søknad om dispensasjon, og dette er nødvendig
 3. den mangler nabovarsling
 4. den er innsendt før fristen for nabomerknader er gått ut
 5. tiltaket er i strid mot bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven

Steg 7: Byggetillatelse fra kommunen

Husk at byggetillatelsen kun gjelder for nøyaktig det du har beskrevet i den godkjente søknaden. Byggetillatelsen gjelder i 3 år. Det betyr at du må sette i gang byggearbeidene i løpet av disse tre årene.

Steg 8: Ferdigattest

Når du søker om ferdigattest bekrefter du at du har bygget i henhold til den godkjente byggesøknaden din, og i tråd med plan- og bygningslovens krav.

Søknad om ferdigattest pdf

 

Annen viktig informasjon

 • Eventuell vannforsyning, bortleding av avløpsvann og atkomst må sikres og dokumenteres ved innsending av søknaden. Ny eller endret avkjørsel fra offentlig veg er søknadspliktig. 
 • Gravemelding skal sendes for områder i Lyngen kommune hvor ledningsnett eller kabelnett i offentlig eller privat eie kan bli berørt, samt offentlig trafikkareal.

Saksbehandlingstid

Søknaden skal behandles snarest mulig og senest innen frister gitt i plan- og bygningsloven § 21-7. Dersom søknaden er mangelfull, må den tid det tar å komplettere søknaden legges til.  Kommunen skal i utgangspunktet avgjøre byggesaker innen 12 uker. Fristen på 12 uker omfatter søknad om tillatelse etter § 20-2. Søknader som innebærer dispensasjon fra plan, omfattes ikke av denne 12 ukers fristen. Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter, jfr. Pbl § 19-1.

Saksbehandlingsfristen er 3 uker dersom søknad om tillatelse til tiltak er (Pbl § 21-7 annet ledd):

 • i samsvar bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven, forskrifter og aktuelle arealplaner
 • det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere
 • ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig

Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt. Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 der det foreligger protester fra naboer eller gjenboere, men øvrige vilkår er oppfylt, skal også behandles av kommunen innen 3 uker, men tillatelse regnes i slike tilfelle ikke for gitt selv om kommunen ikke har truffet vedtak innen fristen.